PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

Cell Impact AB offentliggör prospekt i samband med företrädesemission

2019-04-25 10:30
REG
MAR

Styrelsen för Cell Impact AB (publ) ("Cell Impact" eller "Bolaget") har upprättat ett prospekt med anledning av den förestående nyemissionen av units med företrädesrätt för Cell Impacts aktieägare. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Vid full teckning i företrädesmissionen tillförs Bolaget initialt cirka 54,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionen är säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden samt särskilda teckningsåtaganden uppgående till totalt 100 procent av den initiala emissionsvolymen. Till företrädesemissionen har en överteckningsemission kopplats om cirka 10 MSEK för att tillgodose eventuell överteckning i företrädesemissionen.

Företrädesemissionen i sammandrag:

 • Aktieägare i Cell Impact erhåller en (1) uniträtt för varje A- eller B-aktie som innehas på avstämningsdagen den 24 april 2019. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av fyra aktier och en vederlagsfri teckningsoption.
 • Emissionskursen är 12 SEK per unit, motsvarande 3 SEK per aktie.
 • Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) B-aktie i Bolaget. Teckningskursen per B-aktie är 6 SEK och kan nyttjas för teckning under juni 2020.
 • Bolaget tillförs vid full teckning cirka 54,4 MSEK före emissionskostnader.
 • Teckning sker under perioden 26 april - 10 maj 2019.
 • Handel i uniträtter sker under perioden 26 april - 8 maj 2019.
 • Bolaget har ingått tecknings- och garantiåtaganden med ett antal större aktieägare, styrelse- och ledningspersoner samt ett antal externa parter. Erbjudandet omfattas till cirka 6,7 MSEK av teckningsåtaganden, motsvarande cirka 12,3 procent av emissionsbeloppet. Vidare omfattas företrädesemissionen av garantiåtaganden om totalt cirka 36,8 MSEK, motsvarande cirka 67,7 procent av emissionsbeloppet. Därutöver har Bolaget ingått särskilda teckningsåtaganden om 10,9 MSEK, motsvarande cirka 20 procent av emissionsbeloppet, som är villkorade av att övrig teckning i företrädesemissionen (med eller utan garanter) uppgår till minst 80 procent. Företrädesemissionen omfattas därmed totalt till cirka 54,4 MSEK av tecknings- och garantiåtaganden samt särskilda teckningsåtaganden, motsvarande 100 procent av emissionens totala belopp.

Utöver företrädesemissionen genomför Bolaget en riktad emission om cirka 14 MSEK före emissionskostnader som tecknas av ett antal kvalificerade och strategiska investerare.

Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Cell Impacts hemsida www.cellimpact.com, Finansinspektionens hemsida www.fi.se, Stockholm Corporate Finance AB:s hemsida www.stockholmcorp.se samt på Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida www.hagberganeborn.se.

Tidplan för företrädesemissionen i korthet (alla datum hänför sig till 2019):

 • Fredag 26 april Teckningsperiod startar
 • Fredag 26 april Handel med uniträtter startar
 • Onsdag 8 maj Handel med uniträtter avslutas
 • Fredag 10 maj Teckningsperioden avslutas
 • Onsdag 15 maj Offentliggörande av utfall i företrädesemissionen

För mer information kontakta:
Pär Teike, VD, +46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare, Advokatfirman Wåhlin AB är juridisk rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med emissionerna.

Files for download
PDF
2019-04-25
Cell_Impact_Pressrelease_2019-04-25.pdf

Download
PDF
2019-04-25
Download
Nedladdningsbara filer
PDF
2019-04-25
Cell_Impact_Pressrelease_2019-04-25.pdf

Ladda ner
PDF
2019-04-25
Download

Om Cell Impact
Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-463 83 00 eller certifiedadvisor@penser.se.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Cell Impact AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Cell Impact AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt som Cell Impact upprättat. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Cell Impact för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Inga aktier har registrerats, och kommer inte heller att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Cell Impact och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Latest press releases

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Notice of the annual general meeting of Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impact reports fourth quarter results: Solid year-end results 2022

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact is one of the fastest growing tech companies in Sweden

Read more

Senaste pressmeddelanden

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impacts delårsrapport för fjärde kvartalet: Starkt avslut på året

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact är ett av Sveriges snabbast växande teknikbolag

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av