PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

Cell Impact delårsrapport, april-juni 2018

2018-08-03 10:00
REG
MAR

Finansiell sammanfattning

  • Intäkterna för kvartalet uppgick till 0,4 mkr (0,2).
  • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -14,0 mkr (- 4,6).
  • Koncernens resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -14,0 mkr (-4,6).
  • Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,80 kr (-0,33).
  • Eget kapital uppgick på bokslutsdagen till 43,4 mkr (35,4) eller 2,39 kronor per aktie (2,58). Soliditeten på balansdagen uppgick till 81 procent (80).
  • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -10,5 mkr (-3,7).
  • På bokslutsdagen uppgick koncernens likvida medel till 25,3 mkr (23,4).

Väsentliga händelser under perioden

  • En leverans gjordes av flödesplattor till ett nordamerikanskt bolag för test i stack. Testet föll väl ut och nästa steg är prestandatest hos kundens egen kund. Resultat ifrån denna test förväntas under hösten. Ett bra resultat kan resultera i start av löpande produktion och leveranser inom 2018.
  • Ett projekt initierades för samma nordamerikanska kund. Målet är att flödesplattan levereras för utvärdering under hösten. I detta fall sker utvärderingen endast av vår kund och om resultatet är bra, är produkten kvalificerad. Förhoppningen är att även denna flödesplatta kan komma att produceras och levereras med start under 2018.
  • Den potentiella volymen för produkterna i både dessa projekt bedöms vara betydande och tilltagande ifrån 2019 framåt.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • En första leverans gjordes till Shanghai Everpower av bipolära plattor för utvärdering. Ytterligare leveranser av prototyper är förväntade inom ramen för pågående projekt men även en fortsättning med nya projekt inom ramen för kundens egen produktutveckling.

För mer information kontakta:
Pär Teike, VD, +46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com.

Files for download
PDF
2018-08-03
Cell_Impact_Pressrelease_2018-08-03.pdf

Download
PDF
2018-08-03
Download
PDF
2018-08-03
Cell_Impact_Delarsrapport_Q2_2018.pdf

Download
PDF
2018-08-03
Download
Nedladdningsbara filer
PDF
2018-08-03
Cell_Impact_Pressrelease_2018-08-03.pdf

Ladda ner
PDF
2018-08-03
Download
PDF
2018-08-03
Cell_Impact_Delarsrapport_Q2_2018.pdf

Ladda ner
PDF
2018-08-03
Download

Om Cell Impact
Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor och produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser (CA).

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 augusti 2018 kl. 08:00 CET.

Latest press releases

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Notice of the annual general meeting of Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impact reports fourth quarter results: Solid year-end results 2022

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact is one of the fastest growing tech companies in Sweden

Read more

Senaste pressmeddelanden

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impacts delårsrapport för fjärde kvartalet: Starkt avslut på året

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact är ett av Sveriges snabbast växande teknikbolag

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av