PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

Cell Impact delårsrapport för tredje kvartalet: Fortsatt stark tillväxt

2021-10-22 9:03
REG
MAR

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) lämnar följande finansiella sammanfattning för tredje kvartalet.

  • Intäkter för kvartalet uppgick till 27,5 MSEK (8,5), vilket ger en tillväxt om 224 % för kvartalet.
  • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -14,4 MSEK (-5,7).
  • Koncernens resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -14,7 MSEK (-6,1).
  • Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,25 SEK (-0,12).
  • Eget kapital uppgick på balansdagen till 149,3 MSEK (52,3) eller 2,54 SEK per aktie (1,01).
  • Soliditeten på balansdagen uppgick till 73 % (59 %).
  • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -20,2 MSEK (-3,5).
  • På balansdagen uppgick koncernens likvida medel till 57,5 MSEK (23,6).

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Axellie, CFO, +46 70-343 46 55 eller stefan.axellie@cellimpact.com.

Files for download
No items found.
Nedladdningsbara filer
No items found.

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming™, som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller info@fnca.se.

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Latest press releases

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Notice of the annual general meeting of Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impact reports fourth quarter results: Solid year-end results 2022

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact is one of the fastest growing tech companies in Sweden

Read more

Senaste pressmeddelanden

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impacts delårsrapport för fjärde kvartalet: Starkt avslut på året

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact är ett av Sveriges snabbast växande teknikbolag

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av