PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

Cell Impact delårsrapport januari-mars 2019

2019-04-23 11:00
REG
MAR

Finansiell sammanfattning första kvartalet

 • Intäkterna för kvartalet uppgick till 2,5 mkr (1,3).
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -9,2 mkr (-6,2).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -9,5 mkr (-6,3).
 • Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,52 kr (-0,46).
 • Eget kapital uppgick på bokslutsdagen till 9,6 mkr (19,1) eller 0,53 kronor per aktie (1,06).
 • Soliditeten på balansdagen uppgick till 27 procent (50).
 • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -10,1 mkr (-7,3).
 • På bokslutsdagen uppgick koncernens likvida medel till 3,6 mkr (8,0).

Väsentliga händelser under perioden

 • Cell Impact får beställning från nordamerikansk kund på serietillverkning av nyutvecklad flödesplatta.
 • I februari påbörjades kontinuerlig produktion och leveranser till en nordamerikansk kund.
 • Cell Impact offentliggör fullt säkerställd företrädesemission om cirka 54 miljoner kronor, riktad emission om 14 miljoner kronor, totalt 68 miljoner kronor före emissionskostnader, samt nya finansiella mål.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Cell Impact har fått en utvecklings- och teknikvalideringsorder på 3,4 MSEK från Nakanishi Metal Works Co. Ltd (NKC) i Osaka, Japan. Ordern omfattar både ett utvecklingsprojekt av vår formningsteknologi och produktion av en mindre serie flödesplattor för utvärdering hos en ledande biltillverkare.

För mer information kontakta:

Mats Svanberg, CFO, +46 70-537 19 33 eller mats.svanberg@cellimpact.com.

Files for download
PDF
2019-04-23
Cell_Impact_Pressrelease_2019-04-23.pdf

Download
PDF
2019-04-23
Download
PDF
2019-04-23
Cell_Impact_Delarsrapport_Q1_2019.pdf

Download
PDF
2019-04-23
Download
Nedladdningsbara filer
PDF
2019-04-23
Cell_Impact_Pressrelease_2019-04-23.pdf

Ladda ner
PDF
2019-04-23
Download
PDF
2019-04-23
Cell_Impact_Delarsrapport_Q1_2019.pdf

Ladda ner
PDF
2019-04-23
Download

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-463 83 00 eller certifiedadvisor@penser.se.

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2019-04-23 kl. 09:00 CET.

Latest press releases

2022-05-06 11:45
REG
MAR

Change of name, ticker and ISIN code for the shares in Cell Impact AB (publ)

Read more
2022-05-06 8:13
REG
MAR

Cell Impact reports first quarter results: continued strong sales

Read more
2022-05-05 15:44
REG
MAR

Employee representative elected to Cell Impact's board

Read more

Senaste pressmeddelanden

2022-05-06 11:45
REG
MAR

Byte av namn, kortnamn och ISIN-kod för aktierna i Cell Impact AB (publ)

Read more
2022-05-06 8:13
REG
MAR

Cell Impact delårsrapport för första kvartalet: fortsatt hög försäljning

Read more
2022-05-05 15:44
REG
MAR

Arbetstagarrepresentant utsedd till Cell Impacts styrelse

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av