PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

Cell Impact delårsrapport januari-mars 2020

2020-05-07 10:00
REG
MAR

Finansiell sammanfattning första kvartalet

 • Intäkterna för kvartalet uppgick till 7,1 mkr (2,5).
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -11,5 mkr (-9,2).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -11,5 mkr (-9,5).
 • Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moder- bolagets aktieägare, uppgick till -0,25 kr (-0,52).
 • Eget kapital uppgick på bokslutsdagen till 33,6 mkr (45,1) eller 0,74 kr per aktie (0,53).
 • Soliditeten på balansdagen uppgick till 71 procent (27).
 • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -12,8 mkr (-10,1).
 • På bokslutsdagen uppgick koncernens likvida medel till 2,7 mkr (3,6).

Väsentliga händelser under perioden

 • 2020-01-17 | Cell Impact får en order från japanska Nakanishi Metal Works Co. Ltd (NKC) värd 1,8 mkr för produktionstester.
 • 2020-01-20 | Cell Impact får en order från japanska Nakanishi Metal Works Co. Ltd (NKC) värd 2,6 mkr för produktionstester.
 • 2020-03-23 | Stefan Axellie börjar som ny CFO.

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Axellie, CFO, +46 70-343 46 55 eller stefan.axellie@cellimpact.com.

Files for download
PDF
2020-05-07
Cell_Impact_2020Q1_F.pdf

Download
PDF
2020-05-07
Download
Nedladdningsbara filer
PDF
2020-05-07
Cell_Impact_2020Q1_F.pdf

Ladda ner
PDF
2020-05-07
Download

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat pa Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB ar bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller info@fnca.se.

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-05-07 kl. 08:00 CET.

Latest press releases

2022-05-06 11:45
REG
MAR

Change of name, ticker and ISIN code for the shares in Cell Impact AB (publ)

Read more
2022-05-06 8:13
REG
MAR

Cell Impact reports first quarter results: continued strong sales

Read more
2022-05-05 15:44
REG
MAR

Employee representative elected to Cell Impact's board

Read more

Senaste pressmeddelanden

2022-05-06 11:45
REG
MAR

Byte av namn, kortnamn och ISIN-kod för aktierna i Cell Impact AB (publ)

Read more
2022-05-06 8:13
REG
MAR

Cell Impact delårsrapport för första kvartalet: fortsatt hög försäljning

Read more
2022-05-05 15:44
REG
MAR

Arbetstagarrepresentant utsedd till Cell Impacts styrelse

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av