PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

Cell Impact delårsrapport, juli-september 2018

2018-11-06 9:00
REG
MAR

Finansiell sammanfattning

 • Intäkterna för kvartalet uppgick till 2,4 mkr (0,2).
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -11,7 mkr (- 4,7).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -11,7 mkr (-4,8).
 • Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,65 kr (-0,35).
 • Eget kapital uppgick på bokslutsdagen till 31,6 mkr (30,7) eller 1,74 kronor per aktie (2,23). Soliditeten på balansdagen uppgick till 77 procent (79).
 • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -10,9 mkr (-4,2).
 • På bokslutsdagen uppgick koncernens likvida medel till 12,4 mkr (17,0).

Väsentliga händelser under perioden

 • Genomförd leverans av flödesplattor till nord-amerikanskt bolag för test i stack. Testet föll väl ut och nästa steg är prestandatest hos slutkund.
 • Ett nytt projekt initierades för samma nordamerikanska kund. Målet är att flödesplattan levereras för utvärdering under hösten.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • En första leverans gjordes till Shanghai Everpower av bipolära plattor för utvärdering. Ytterligare leveranser av prototyper är förväntade inom ramen för pågående projekt men även en fortsättning med nya projekt inom ramen för kundens egen produkt- utveckling.
 • Rekrytering av Miss TingTing Guan som lokal representant i Kina.
 • Rekrytering av Anders Öberg som ny teknisk chef (CTO).

För mer information kontakta:
Mats Svanberg, CFO, +46 70-537 19 33 eller mats.svanberg@cellimpact.com.

Files for download
PDF
2018-11-06
Cell_Impact_Pressrelease_2018-11-06.pdf

Download
PDF
2018-11-06
Download
PDF
2018-11-06
Cell_Impact_Delarsrapport_Q3_2018.pdf

Download
PDF
2018-11-06
Download
Nedladdningsbara filer
PDF
2018-11-06
Cell_Impact_Pressrelease_2018-11-06.pdf

Ladda ner
PDF
2018-11-06
Download
PDF
2018-11-06
Cell_Impact_Delarsrapport_Q3_2018.pdf

Ladda ner
PDF
2018-11-06
Download

Om Cell Impact
Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder. 

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser (CA).

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 2018 kl. 08:00 CET.

Latest press releases

2022-05-06 11:45
REG
MAR

Change of name, ticker and ISIN code for the shares in Cell Impact AB (publ)

Read more
2022-05-06 8:13
REG
MAR

Cell Impact reports first quarter results: continued strong sales

Read more
2022-05-05 15:44
REG
MAR

Employee representative elected to Cell Impact's board

Read more

Senaste pressmeddelanden

2022-05-06 11:45
REG
MAR

Byte av namn, kortnamn och ISIN-kod för aktierna i Cell Impact AB (publ)

Read more
2022-05-06 8:13
REG
MAR

Cell Impact delårsrapport för första kvartalet: fortsatt hög försäljning

Read more
2022-05-05 15:44
REG
MAR

Arbetstagarrepresentant utsedd till Cell Impacts styrelse

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av