PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

Cell Impact genomför företrädesemission om 50,4 MSEK säkerställd till 90 %

2016-11-07 9:45
REG
MAR

Styrelsen i Cell Impact AB (publ) ("Cell Impact" eller "Bolaget") har den 7 november, med stöd av bemyndigande lämnat vid årsstämma den 12 maj 2016, beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Bolaget har, via skriftliga avtal, erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 45,6 MSEK, motsvarande cirka 90 % av nyemissionen.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER

I samband med företrädesemissionen kommer bryggfinansieringslån erhållit i slutet av september 2016 från Östersjöstiftelsen om cirka 4,6 MSEK inklusive ränta att kvittas som en del av emissionslikviden. Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 45,8 MSEK (i kontanta medel) före emissionskostnader.

Det huvudsakliga motivet till företrädesemissionen är att tillvarata de kommersiella möjligheter som skapas i och med den starka förväntade expansionen på bränslecellsmarknaden i bland annat Kina. Emissionslikviden ska användas för att tillse en framgångsrik övergång från testorder och småserietillverkning till kommersiella avtal och volymproduktion. Den egna produktionslinan som nu färdigställs i Bolagets anläggning ska efter hand automatiseras för högvolymproduktion, vilket kommer kräva investeringar i framförallt kringutrustning för t.ex. automatiserad svetsning och läcktester. Investeringarna avses göras successivt under de närmsta åren. Organisationen ska vidare förstärkas för att leverera slagenheter till den internationella tillverkningsindustrin. Genom emissionen förbättras Bolagets förmåga att möta potentiella kunders förväntningar på leveranser av större volymer och förbättrad prestanda.

Bakgrund
Cell Impact har under de senaste åren fortsatt den tekniska utvecklingen av sin plattform för höghastighetsslagenheter parallellt som försäljning och leverans av test- och småserieorder har fortsatt till ett flertal kunder. Under arbetet har Bolaget löst ett antal tekniska utmaningar relaterat till kundernas krav på prestanda hos sina produkter. Detta arbete har även resulterat i nya lösningar och förbättringar som kan komma att patenteras. Bolaget har ett antal långa affärsrelationer med kunder inom främst bränslecellsindustrin där även nya parter har tillkommit senaste året. Dessa kunder har uttalat behov av kraftigt ökade volymer under de kommande åren. Tendensen är att många kunder initialt vill köpa färdiga plattor samtidigt som vissa kunder visar intresse att direkt investera i egna tillverkningslinor med Bolagets slagenheter.

Bolaget har också en intressant prospektlista med andra aktörer än bränslecellssegmentet så som energisektorn och den traditionella tillverkningsindustrin. Även här förväntas aktörernas behov framöver gå från testserier till större volymer.

Under det senaste året har aktörer från den kinesiska bränslecellsindustrin visat intresse för Cell Impacts produkter och teknik. Bolaget för nu diskussioner och förhandlingar med några av dessa aktörer där målet är att skapa ett långsiktigt samarbete och leverans av större volymer till kunder på en marknad där myndigheternas regelverk och subventioner förväntas driva tillväxten av bränsleceller. Under oktober 2016 tecknade Bolaget en avsiktsförklaring med målsättning att ingå ett strategiskt samarbetsavtal före årets slut.

För närvarande pågår installation och färdigställande av en ny produktionslina för bränsleceller i Bolagets anläggning i Karlskoga för att initialt kunna svara upp mot kundernas behov på ökade volymer. Den nya produktionslinan beräknas i ett första steg vara klar att tas i drift från och med början av januari 2017. Under 2017 och 2018 planeras ytterligare investeringar i produktionslinan för att fullt automatisera den och på så sätt reducera cykeltiden att producera en bränslecell till att än bättre motsvara kundernas behov på ökade volymer och kostnadseffektiv tillverkning.

Bolaget har sedan flera år tillbaka etablerade samarbeten med välrenommerade företag som till exempel maskinutrustningsleverantören AP&T. Samarbetena med denna och andra partner rör framför allt ingående material, anpassning av slagenheter till produktionssystem och hela produktionslinan samt verktygsutveckling och svetskapacitet.

Under de senaste åren har Bolaget haft en mycket begränsad organisation med endast 6-7 egna anställda kompletterade med några deltidsresurser. Detta har gjort att kostnaderna har kunna hållits låga i väntan på att marknaden skulle ta fart.

Bränslecellsmarknaden står enligt de flesta bedömare inför en stark tillväxt under kommande 5 till 10 åren. Externa marknadsestimat visar på en tillväxt från dagens volym av flödesplattor om ca 15 miljoner till drygt 2 miljarder år 2030. Huvudsakliga trender som stödjer en övergång till bränsleceller och hög marknadstillväxt är:

 • Nuvarande initiativ och satsning av kända fordonstillverkare. Flera av dessa har även kommunicerat prognosticerade volymer på kortare sikt.
 • Myndigheters regleringar och bidrag som syftar till att stödja övergången från fossila bränslen till miljövänliga alternativ som bränsleceller. I Tyskland har nyligen Förbundsrådet, tyska överhuset, föreslagit att försäljning av fordon som drivs med fossila bränslen skall förbjudas från år 2030.
 • En stark opinion och påverkan från konsumenter som väljer klimat- och miljövänliga alternativ när sådana finns, vilket ytterligare driver på utvecklingen både vad gäller teknik (fordon) och myndighetskrav.

Enligt Bolaget är den allra mest intressanta utvecklingen på marknaden de nya satsningar och subventioner som den kinesiska staten har antagit med syfte att kraftigt stödja utvecklingen av bränslecellsdrivna fordon både för den kinesiska marknaden och även för export. För år 2020 har de kinesiska myndigheterna satt upp ett mål att 5 miljoner sk New Energy Vehicles, dvs fordon drivna utan fossila bränslen, skall finnas i drift i landet där fordon med vätgas bedöms spela en viktig roll för måluppfyllandet. Man kan dra paralleller till myndigheternas bidrag för att främja solenergiindustrin i landet. Med dessa subventioner kan man förvänta sig en mycket kraftig utveckling för bränslecellsdrivna fordon i Kina under kommande år.

Mot bakgrund både av Bolagets teknikutvecklingsskede och av marknadens prognosticerade tillväxt bedöms tidpunkten som mycket god för att Bolaget ska kunna leva upp till sin målsättning och vision -"Att bli en väsentlig aktör i samhällets omställning till ett mer fossilfritt samhälle där bränsleceller och vätgas bedöms spela en viktig roll".

Motiv
I syfte att ta tillvara ovanstående kommersiella möjligheter, inte minst kopplade till utvecklingen på den kinesiska marknaden, har styrelsen därför beslutat att genomföra en företrädesemission med stöd av bemyndigande från årsstämma den 12 maj 2016. Vid fullteckning av företrädesemissionen, som är garanterad upp till ca 90 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier, tillförs Cell Impact cirka 50,4 MSEK före kvittning av bryggfinansieringslån till Östersjöstiftelsen och emissionskostnader. Den snabba utvecklingen på Cell Impacts marknad tillsammans med Bolagets kommersiella möjligheter har medfört att Bolagets största ägare tillsammans med samtliga i styrelse och ledning via teckningsförbindelser och garantier kommer att delta i emissionen med totalt ca 27 procent.

Det huvudsakliga motivet till företrädesemissionen är att tillvarata de kommersiella möjligheter som skapas i och med den starka förväntade expansionen på bränslecells- marknaden i bland annat Kina.

Emissionslikviden ska användas för att tillse en framgångsrik övergång från testorder och småserietillverkning till kommersiella avtal och volymproduktion. Den egna produktionslinan som nu färdigställs i Bolagets anläggning ska efter hand automatiseras för högvolymproduktion, vilket kommer kräva investeringar i framförallt kringutrustning för t.ex. automatiserad svetsning och läcktester. Investeringarna avses göras successivt under de närmsta åren. Organisationen ska vidare förstärkas för att leverera slagenheter till den internationella tillverkningsindustrin. Genom emissionen förbättras Bolagets förmåga att möta potentiella kunders förväntningar på leveranser av större volymer och förbättrad prestanda.

Detta innebär en förstärkning av organisationen både inom vissa specifika teknikområden och på marknads- och servicesidan. Som en del av Bolagets ökade kommersialiseringsfokus har styrelsen, i samråd med Mats Wallin, inlett en process för att rekrytera en ny vd till Bolaget. Mats Wallin kommer efter avslutad rekrytering att ha en fortsatt nyckelroll i Cell Impacts ledning. Förhoppningen är att Bolaget genom den ökade satsningen ska få en ledande position inom tillverkning av flödesplattor till bränsleceller på den globala marknaden. De löpande intäkterna från den egna tillverkningen i Karlskoga avses kompletteras med försäljning av slagenheter till kundernas egen produktionsutrustning utomlands.

I samband med emissionen kommer Bolagets bryggfinansieringslån om cirka 4,6 MSEK inklusive ränta från Östersjöstiftelsen erhållet i slutet av september 2016 att kvittas mot aktier. Detta motsvarar denna ägares deltagande i emissionen såsom avtalats.

Enligt Bolagets uppskattning kommer emissionslikviden om ca 38,4 MSEK efter kvittning av bryggfinansieringslån och emissionskostnader att användas för följande områden:

 • Investering för automatisering av produktionslina 3 i Karlskoga - 40 %
 • Förstärkning av organisation för ökad kommersiell satsning och för tillverkning och leverans av slagenheter- 40 %
 • Rörelsekapitalbehov och återbetalning av Almi-lån - 20 %

Villkor och utförligare information
Styrelsen i Cell Impact beslutade den 7 november 2016, med stöd av bemyndigande lämnat vid årsstämma den 12 maj 2016, om en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Cell Impacts befintliga aktieägare kommer att erhålla teckningsrätter för teckning av aktier i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 21 november 2016.

Villkoren för företrädesemissionen i korthet:

 •  För varje A-aktie i Cell Impact som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie av serie A.
 • För varje B-aktie i Cell Impact som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie av serie B.
 • Teckningskursen för både A- och B-aktier uppgår till 11 SEK per aktie.
 • Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter är den 21 november 2016.
 • Sista dag för handel med Cell Impact-aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 16 november 2015; aktien handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter från och med den 17 november 2016.
 • Teckningstiden är 23 november - 7 december 2016.
 • Handel med teckningsrätter av serie B kommer att ske på NASDAQ First North under perioden 23 november - 5 december 2016.
 • Handel med BTA av serie B kommer att ske på NASDAQ First North från och med den 23 november 2016 fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen.

Bolagets A-aktie är inte noterad. Handel på NASDAQ First North kommer inte ske av teckningsrätter av serie A eller BTA av serie A.

Företrädesemissionen innebär en ökning av aktiekapitalet med högst 530 444 SEK genom nyemission av högst 72 600 aktier av serie A och 4 509 826 aktier av serie B, envar med ett kvotvärde om cirka 0,12 SEK.

För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av primär företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående aktier enligt följande:
   i. Fördelning ska i första hand ske till aktieägare som tecknat aktier med subsidiär företrädesrätt och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal aktier de per avstämningsdagen äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
   ii. fördelning ska i andra hand ske till annan som anmält intresse om att få teckna aktier i emissionen och vid överteckning ska tilldelning ske i förhållande till det antal nya aktier som respektive intressent anmält att få teckna och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
   iii. Fördelning ska i tredje hand ske till emissionsgaranter som inte tecknat aktier med stöd av företrädesrätt i förhållande till storleken på ställda garantiåtagandena och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Prospekt med anledning av företrädesemissionen beräknas offentliggöras omkring den 22 november 2016.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 13,2 MSEK, motsvarande cirka 26 procent av företrädesemissionen från ett antal aktieägare, däribland från Bolagets huvudägare Östersjöstiftelsen, Kåre Gilstring, Kjell Östergren och Jan Alvén.

Utöver erhållna teckningsförbindelser har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om totalt cirka 32,4 MSEK, motsvarande cirka 64 procent av företrädesemissionen. Därmed är företrädesemissionen säkerställd upp till ett belopp om cirka 45,6 MSEK, motsvarande ca 90 procent av emissionsbeloppet. Samtliga medlemmarna i styrelsen samt VD och personer i ledningsgruppen har åtagit sig att teckna aktier i företrädesemissionen och/eller ingått avtal om emissionsgaranti.

För ytterligare information, kontakta:

Mats Wallin, VD Cell Impact AB (publ), + 46 70 568 88 40
mats.wallin@cellimpact.com

eller

Jan Rynning, Ordförande i Cell Impact AB (publ), + 46 70 351 00 05
jan.rynning@telia.com

Files for download
PDF
2016-11-07
Cell_Impact_Pressrelease_2016-11-07.pdf

Download
PDF
2016-11-07
Download
Nedladdningsbara filer
PDF
2016-11-07
Cell_Impact_Pressrelease_2016-11-07.pdf

Ladda ner
PDF
2016-11-07
Download

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2016 kl. 08:45 CET.

Cell Impact's B shares are listed on the Nasdaq First North since February 20, 2013 (ticker code: CI B). Cell Impact's Certified Adviser on Nasdaq First North is Erik Penser Bankaktiebolag www.penser.se

Latest press releases

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Notice of the annual general meeting of Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impact reports fourth quarter results: Solid year-end results 2022

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact is one of the fastest growing tech companies in Sweden

Read more

Senaste pressmeddelanden

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impacts delårsrapport för fjärde kvartalet: Starkt avslut på året

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact är ett av Sveriges snabbast växande teknikbolag

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av