PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

Cell Impact genomför riktad nyemission om cirka 5 MSEK

2019-08-29 16:15
REG
MAR

Cell Impact AB (publ) meddelar att styrelsen idag, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 11 april 2019, beslutat att genomföra en riktad nyemission av B-aktier om cirka 5 MSEK. Emissionen riktas till den japanska industrikoncernen Nakanishi Metal Works Co. Ltd (NKC), som har ingått ett teckningsåtagande om cirka 4,5 MSEK, samt till Mr Shigeru Nakagawa, Executive Officer, NKC New Business Division, som har ingått ett teckningsåtagande om cirka 0,5 MSEK. 

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tillföra bolaget nya ägare av strategisk betydelse och genom emissionen tydliggörs och stärks samarbetet mellan Cell Impact och NKC inom ramen för internationell affärsutveckling. Det har därför enligt styrelsens bedömning funnits övervägande skäl att frångå aktieägarnas företrädesrätt till gynnande för bolaget och aktieägarna på sikt. 

- Det är glädjande att vi genom denna nyemission fått möjlighet att initiera ett fördjupat samarbete med ett företag som NKC, säger Pär Teike, vd på Cell Impact. NKC har en anrik historia som leverantör av industriella lösningar både till den japanska och internationella fordonsindustrin, och vi hoppas att vi tillsammans kan bidra till att skynda på införandet av miljövänlig bränslecellsteknik på bred front.

Mer om den riktade nyemissionen
Totalt emitteras 1 191 701 nya B-aktier i emissionen till en teckningskurs om 4,22 SEK per aktie. Teckningskursen har fastställts på grundval av aktiens genomsnittliga volymviktade kurs under de senaste tio (10) handelsdagarna. Emissionen medför en utspädning om cirka 2,6 procent av antalet aktier i bolaget och om cirka 2,5 procent av antalet röster i bolaget. Efter genomförd registrering hos Bolagsverket kommer antalet B-aktier i Cell Impact att öka från 44 039 160 till 45 230 861 B-aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med 137 946,73 SEK, från 5 123 015,42 SEK till 5 260 962,15 SEK. 

Som har meddelats separat har Cell Impact och NKC denna dag även ingått ett Memorandum of Understanding gällande internationell affärsutveckling.

För mera information kontakta:
Mats Svanberg, ekonomichef, +46 70-537 19 33 eller mats.svanberg@cellimpact.com.

Files for download
PDF
2019-08-29
Cell_Impact_Pressrelease_2019-08-29_Svenska.pdf

Download
PDF
2019-08-29
Download
Nedladdningsbara filer
PDF
2019-08-29
Cell_Impact_Pressrelease_2019-08-29_Svenska.pdf

Ladda ner
PDF
2019-08-29
Download

Om Cell Impact
Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att kostnadseffektivt tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder. 

Cell Impact ar noterat pa Nasdaq First North och Erik Penser Bank ar bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-463 83 00 eller certifiedadvisor@penser.se.

Om NKC
NKC grundades 1924 och är världsledande inom kullagerhållare, industriella transportbandsystem och forming av stål, plast och gummidetaljer. Den årliga försäljningen ligger på cirka 1 miljard dollar och NKC har cirka 4 000 anställda. NKC har produktionsläggningar i Europa, Amerika och Asien. 

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2019-08-29 kl. 14:15 CET.

Latest press releases

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Notice of the annual general meeting of Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impact reports fourth quarter results: Solid year-end results 2022

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact is one of the fastest growing tech companies in Sweden

Read more

Senaste pressmeddelanden

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impacts delårsrapport för fjärde kvartalet: Starkt avslut på året

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact är ett av Sveriges snabbast växande teknikbolag

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av