PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

Cell Impact har påbörjat en kapitalanskaffningsprocess och har för avsikt att genomföra en riktad emission

2018-11-05 15:45
REG
MAR

Styrelsen i Cell Impact AB (publ) meddelar idag att bolaget har påbörjat en kapitalanskaffningsprocess och har för avsikt att genomföra en riktad  emission av aktier om cirka 20 miljoner kronor genom utnyttjandet av det emissionsbemyndigande som erhölls på årsstämman den 12 april 2018.

Den 12 april 2018 bemyndigade årsstämman styrelsen att besluta om emission av bl.a. aktier. Beslut om emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med stöd av bemyndigandet får medföra en ökning av bolagets aktiekapital med maximalt 20 procent, vilket motsvarar en nyemission om cirka 20 miljoner kronor vid aktuell aktiekurs.

Styrelsen har beslutat att genomföra en kapitalanskaffningsprocess och söka upp investerare i syfte att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt säkra bolagets kapitalbehov och därvid utnyttja årsstämmans bemyndigande att besluta om riktad emission. Styrelsen kommer att informera marknaden om detaljerna för nyemissionen och investerarna så snart de är fastslagna.

För mer information kontakta:
Mats Svanberg, CFO, +46 70-537 19 33 eller mats.svanberg@cellimpact.com.

Files for download
PDF
2018-11-05
Cell_Impact_Pressrelease_2018-11-05.pdf

Download
PDF
2018-11-05
Download
Nedladdningsbara filer
PDF
2018-11-05
Cell_Impact_Pressrelease_2018-11-05.pdf

Ladda ner
PDF
2018-11-05
Download

Om Cell Impact
Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser (CA).

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2018-11-05 kl. 14:45 CET.

Latest press releases

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Notice of the annual general meeting of Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impact reports fourth quarter results: Solid year-end results 2022

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact is one of the fastest growing tech companies in Sweden

Read more

Senaste pressmeddelanden

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impacts delårsrapport för fjärde kvartalet: Starkt avslut på året

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact är ett av Sveriges snabbast växande teknikbolag

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av