PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

Cell Impacts emission övertecknad

2016-12-12 9:50
REG
MAR

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER

Emissionen i Cell Impact AB (publ) ("Cell Impact" eller "Bolaget") med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, för vilken teckningsperioden avslutades den 7 december 2016, har övertecknats. 4 582 426 aktier, varav 72 600 A-aktier och 4 087 485 B-aktier motsvarande cirka 90,8 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter och 422 341 B-aktier, motsvarande cirka 9,2 procent av de erbjudna aktierna, har tilldelats personer som anmält teckning utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är därigenom fulltecknad och Bolaget tillförs cirka 50,4 miljoner kronor före emissionskostnader och kvittning av bryggfinansieringslån inklusive ränta.

Emissionen har genomförts i enlighet med styrelsens beslut av den 7 november 2016 som fattades med stöd av bolagsstämmans emissionsbemyndigande lämnat vid årsstämman den 12 maj 2016. Teckningskursen för de nya aktierna av serie B och A var 11 kronor per aktie och teckningsperioden löpte från och med den 23 november 2016 till och med den 7 december 2016.

Sammanräkningen visar att 72 600 A-aktier samt 4 087 485 B-aktier, motsvarande cirka 90,8 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. 422 341 B-aktier, motsvarande cirka 9,2 procent av de erbjudna aktierna, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Totalt har anmälningar om teckning utan stöd av teckningsrätter mottagits motsvarande cirka 65 procent av antalet erbjudna aktier. Emissionsgarantierna har således inte tagits i anspråk.

Genom emissionen ökar Cell Impacts aktiekapital med 530 444 kronor. Antalet A-aktier i Bolaget ökar med 72 600 till 217 800 och antalet B-aktier i Bolaget ökar med 4 509 826 till 13 529 478, vilket innebär att det totala antalet aktier i Bolaget efter emissionen ökas till totalt 13 747 278 och det totala antalet röster ökar till 1 570 747,8.

Som bekräftelse på tilldelning av nya B-aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter översänds avräkningsnota till tecknare eller förvaltare. Tecknade och tilldelade nya aktier ska betalas kontant på likviddagen i enlighet med instruktion på avräkningsnotan, omkring den 15 december 2016. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Nya A- och B-aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter förväntas registreras hos Bolagsverket under vecka 51 2016. Därefter kommer BTA att bokas om till A- och B-aktier. De nya B-aktierna som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas tas upp till handel på Nasdaq First North under vecka 51 2016.

"Jag är mycket glad över det stora intresse som har visats i samband med emissionen. Genom det kapital som nu tillförs Cell Impact får Bolaget möjlighet att fullfölja sina kommersiella möjligheter och framför allt i närtid på den expansiva kinesiska bränslecellsmarknaden. Jag vill tacka alla våra aktieägare för visat förtroende och samtidigt hälsa nya aktieägare välkomna.", säger Mats Wallin, VD Cell Impact.

Rådgivare
Finansiell rådgivare till Bolaget i samband med företrädesemissionen är Avanza, som även agerar emissionsinstitut. Legal rådgivare till Bolaget är Advokatfirman DLA Piper Sweden KB.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Cell Impact. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Cell impact sker endast genom det prospekt som Bolaget offentliggjort.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Cell Impacts aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

För ytterligare information, kontakta:
Mats Wallin, VD Cell Impact AB (publ), + 46 70 568 88 40
mats.wallin@cellimpact.com

eller

Jan Rynning, Ordförande i Cell Impact AB (publ), + 46 70 351 00 05
jan.rynning@telia.com

Files for download
PDF
2016-12-12
Cell_Impact_Pressrelease_2016-12-12.pdf

Download
PDF
2016-12-12
Download
Nedladdningsbara filer
PDF
2016-12-12
Cell_Impact_Pressrelease_2016-12-12.pdf

Ladda ner
PDF
2016-12-12
Download

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2016 kl. 08:50 CET.

Cell Impact's B shares are listed on the Nasdaq First North since February 20, 2013 (ticker code: CI B). Cell Impact's Certified Adviser on Nasdaq First North is Erik Penser Bankaktiebolag www.penser.se

Latest press releases

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Notice of the annual general meeting of Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impact reports fourth quarter results: Solid year-end results 2022

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact is one of the fastest growing tech companies in Sweden

Read more

Senaste pressmeddelanden

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impacts delårsrapport för fjärde kvartalet: Starkt avslut på året

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact är ett av Sveriges snabbast växande teknikbolag

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av