PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

Cell Impacts emissioner tillför 78,4 MSEK. Företrädesemissionen övertecknades med 239 procent.

2019-05-16 10:30
REG
MAR

Styrelsen för Cell Impact AB (publ) ("Cell Impact" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i den emission av Units (bestående av B-aktier och teckningsoptioner) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare samt i den riktade emission av B-aktier och teckningsoptioner som beslutades av årsstämman den 11 april 2019. Företrädesemissionen har tecknats till cirka 184,3 MSEK motsvarande en teckningsgrad om cirka 339 procent och tillför Bolaget cirka 54,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Bolaget tillförs 78,4 MSEK inklusive den riktade emissionen och överteckningsemissionen.

Resultatet för Cell Impacts riktade emission om cirka 14,0 MSEK visar att samtliga 4 666 636 B-aktier och 1 166 659 teckningsoptioner har tecknats av ett konsortium av kvalificerade investerare.

Därutöver visar sammanräkningen i Cell Impacts företrädesemission att 4 312 427 units tecknades med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 95 procent av emissionen, och 11 047 175 units tecknades utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 244 procent av emissionen, innebärande en överteckning om cirka 239 procent. Överteckningen innebär att varken emissionsgarantierna eller de särskilda teckningsåtagandena har tagits i anspråk.

Styrelsen har med anledning av överteckningen beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 april 2019, om att utnyttja överteckningsemissionen om cirka 10,0 MSEK, till motsvarande villkor som i företrädesemissionen.

Bolaget tillförs därmed totalt cirka 78,4 MSEK före emissions- och garantikostnader om cirka 10,0 MSEK.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade units (BTU) att omvandlas till nya aktier och teckningsoptioner. Detta beräknas ske omkring vecka 23, 2019 då de nya aktierna och teckningsoptionerna förväntas upptas till handel på Nasdaq First North.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i emissionerna tillförs Bolaget ytterligare cirka 39,2 MSEK under juni 2020.

- Det positiva utfallet är ett tecken på högt förtroende från våra aktieägare och marknaden. Det är mycket positivt att Cell Impact nu tillförs ett betydande kapitaltillskott som möjliggör förstärkning av organisationen, ökade marknadsaktiviteter samt genomförande av planerade investeringar i ökad produktionskapacitet och processutveckling. Genom den riktade emissionen tillförs Bolaget dessutom långsiktiga ägare som stärker ägarbilden. Jag vill passa på att hälsa dessa investerare och övriga nytillkommande investerare välkomna, samt tacka befintliga ägare för fortsatt förtroende, säger Pär Teike, VD.

Aktiekapital och antal aktier

Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 2 098 484,95 SEK genom emission av 18 128 496 nya B-aktier. Den riktade emissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 540 191,83 SEK genom emission av 4 666 636 nya B-aktier. Överteckningsemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 385 853,69 SEK genom emission av 3 333 332 nya B-aktier. Totalt emitteras också 6 532 116 vederlagsfria teckningsoptioner.

Efter registrering av emissionerna hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet i Cell Impact att uppgå till 5 123 015,42 SEK fördelat på 44 256 960 aktier, vardera med ett kvotvärde om knappt 0,12 SEK.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner 2019/2020 (TO 1 B) som emitteras i företrädesemissionen, överteckningsemissionen och i den riktade emissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare högst 756 132,63 SEK genom utgivande av högst 6 532 116 B-aktier. Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till 5 879 148,05 SEK, fördelat på 50 789 076 aktier, vardera med ett kvotvärde om knappt 0,12 SEK

Handel med BTU

Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att ske på Nasdaq First North fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket beräknas ske omkring vecka 23, 2019.

Meddelande om tilldelning

Meddelande om tilldelning till tecknare utan företrädesrätt sker genom avräkningsnota som sänds till respektive tecknare.

Villkor för teckningsoptioner

En (1) teckningsoption 2019/2020 (TO 1 B) berättigar till teckning av en (1) B-aktie i Bolaget till en teckningskurs om 6 SEK. Teckning av B-aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner 2019/2020 (TO 1 B) kan äga rum under perioden från och med den 1 juni 2020 till och med den 15 juni 2020.

Rådgivare

Finansiell rådgivare till Bolaget i samband med emissionerna är Stockholm Corporate Finance AB. Legal rådgivare till Bolaget är Advokatfirman Wåhlin. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med emissionerna.

För mer information kontakta:

Pär Teike, VD, +46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com.

Files for download
PDF
2019-05-16
Cell_Impact_Pressrelease_2019-05-16.pdf

Download
PDF
2019-05-16
Download
Nedladdningsbara filer
PDF
2019-05-16
Cell_Impact_Pressrelease_2019-05-16.pdf

Ladda ner
PDF
2019-05-16
Download

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor och produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Om Stockholm Corporate Finance

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 42 M&A-rådgivare och investmentbanker i 43 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se.

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2019 kl. 08.30 CET.

Latest press releases

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Notice of the annual general meeting of Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impact reports fourth quarter results: Solid year-end results 2022

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact is one of the fastest growing tech companies in Sweden

Read more

Senaste pressmeddelanden

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impacts delårsrapport för fjärde kvartalet: Starkt avslut på året

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact är ett av Sveriges snabbast växande teknikbolag

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av