PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

Cell Impacts företrädesmission - Rättelse kring datum samt förtydligande om subsidiär företrädesrätt

2016-11-08 9:54
REG
MAR

Cell Impact AB (publ) ("Cell Impact" eller "Bolaget") offentliggjorde igår via ett pressmeddelande tidsplanen för företrädesemission av aktier där datumet för sista dag för handel med Cell Impact aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter angavs felaktigt. För att klargöra är det den 17 november 2016 som kommer att vara sista dag för handel med Cell Impact aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i emissionen.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER

För att undvika missförstånd anges villkoren för företrädesemissionen i korthet nedan:

  • För varje A-aktie i Cell Impact som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt av serie A. Två (2) teckningsrätter av serie A berättigar till teckning av en (1) aktie av serie A.
  • För varje B-aktie i Cell Impact som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt av serie B. Två (2) teckningsrätter av serie B berättigar till teckning av en (1) aktie av serie B.
  • Teckningskursen för både A- och B-aktier uppgår till 11 SEK per aktie.
  • Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter är den 21 november 2016.
  • Sista dag för handel med Cell Impact-aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 17 november 2016; aktien handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter från och med den 18 november 2016.
  • Teckningstiden är 23 november - 7 december 2016.
  • Handel med teckningsrätter av serie B kommer att ske på NASDAQ First North under perioden 23 november - 5 december 2016.
  • Handel med BTA av serie B kommer att ske på NASDAQ First North från och med den 23 november 2016 fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen.

Ett ytterligare förtydligande är även att vid försäljning av erhållen teckningsrätt (den primära företrädesrätten) övergår även den subsidiära företrädesrätten att teckna aktier i företrädesemissionen till den nya innehavaren av teckningsrätten. 

Detta innebär att för det fall att samtliga aktier inte tecknas med stöd av primär företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående aktier till, i första hand de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar erhålla fler aktier och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som de tecknat med stöd av teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av återstående aktier ske till annan som anmält intresse om att få teckna aktier i Företrädesemissionen och vid överteckning ska tilldelning ske i förhållande till det antal nya aktier som respektive intressent anmält att få teckna och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska tilldelning ske till emissionsgaranter som inte tecknat aktier med stöd av företrädesrätt, i förhållande till storleken på ställda garantiåtaganden och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

För ytterligare information, kontakta:
Mats Wallin, VD Cell Impact AB (publ), + 46 70 568 88 40 mats.wallin@cellimpact.com
eller
Jan Rynning, Ordförande i Cell Impact AB (publ), + 46 70 351 00 05 jan.rynning@telia.com

Files for download
PDF
2016-11-08
Cell_Impact_Pressrelease_2016-11-08.pdf

Download
PDF
2016-11-08
Download
Nedladdningsbara filer
PDF
2016-11-08
Cell_Impact_Pressrelease_2016-11-08.pdf

Ladda ner
PDF
2016-11-08
Download

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2016 kl. 08:45 CET.

Cell Impact's B shares are listed on the Nasdaq First North since February 20, 2013 (ticker code: CI B). Cell Impact's Certified Adviser on Nasdaq First North is Erik Penser Bankaktiebolag www.penser.se

Latest press releases

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Notice of the annual general meeting of Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impact reports fourth quarter results: Solid year-end results 2022

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact is one of the fastest growing tech companies in Sweden

Read more

Senaste pressmeddelanden

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impacts delårsrapport för fjärde kvartalet: Starkt avslut på året

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact är ett av Sveriges snabbast växande teknikbolag

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av