PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016

2016-07-15 10:47
REG
MAR

Finansiell sammanfattning

  • Nettoomsättning för kvartalet uppgick till 0,8 mkr (0,2).
  • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -1,8 mkr (-2,6).
  • Koncernens resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till -1,9 mkr (-2,6).
  • Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,20 kr (-0,30).
  • Eget kapital uppgick på bokslutsdagen till 3,2 mkr (2,3) eller 0,35 kronor per aktie (0,77). Soliditeten på balansdagen uppgick till 29,7% procent (65,0).
  • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2,7 mkr (-1,5).
  • På bokslutsdagen uppgick koncernens likvida medel till 3,8 mkr (2,7).

VD har ordet
Under den senaste tiden har jag noterat ett ökat intresse för vår produktionsteknologi från flera kundsegment. Intresse finns nu inte endast från traditionella användningsområden för stationära och fordonsrelaterade bränsleceller utan även för värmeväxlare och andra industriella högvolymproducerande segment. Våra senaste order gällande tester för en global fordonsleverantör, leverans av bipolära plattor till en asiatisk kund samt inledande tester för stationära bränsleceller till en global aktör är illustrerande exempel på ovan. Min förväntan är att dessa kommer att leda till vidare order och samarbeten avseende stansning och klippning till fordonsindustrin samt för värmeväxlar- och bränslecellssegmenten.

Den pågående investeringen i en ny automatiserad produktionslina framskrider och planeras tas i drift under fjärde kvartalet i år. Som tidigare har kommunicerats är detta en viktig förutsättning för att kunna vara väl positionerade att hantera steget efter prototyper, dvs. serieproduktion mot kund. Vi jobbar nu kontinuerligt med att förbereda oss på en ökad efterfrågan på plattor då bränsleceller idag generellt bedöms bli en viktig framtida fossilfri energikälla.

Fokus i verksamheten handlar i de flesta fall om att tillsammans med kunder ta fram design, testa samt verifiera prestandan hos flödesplattorna. Vi bedömer att vi har ett unikt koncept vilket även bekräftats av flera kunder i denna process. Kombinationen av att ha många lovande prospekt och i närtid en automatiserad produktionslina ger oss goda förhoppningar om att få order att tillverka större volymer av plattor.

Bolaget satsar nu på att stärka kompetens och resurser bland annat avseende utveckling och automatisering av teknologi samt på ytterligare investeringar i produktionsutrustning. Huvudmålet är att vara väl positionerad i den starkt växande bränslecellsmarknaden och Bolaget har som en del av detta inlett aktiviteter för att finansiera en ökad satsning. Min förhoppning är att återkomma till er under hösten för att kommunicera både nya samarbeten och nya order.

Mats Wallin VD Cell Impact

Kommande beslutade informationstillfällen

  • Delårsrapport för perioden juli-september 2016 - 21 oktober 2016
  • Bokslutskommuniké 2016 - 27 januari 2017

Rapporten i sin helhet bifogas.

Files for download
PDF
2016-07-15
Cellimpact_Delarsrapport_Q2_2016.pdf

Download
PDF
2016-07-15
Download
Nedladdningsbara filer
PDF
2016-07-15
Cellimpact_Delarsrapport_Q2_2016.pdf

Ladda ner
PDF
2016-07-15
Download

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2016 kl. 08:45 CET.

Certified Adviser
Erik Penser Bank 08-463 80 00, är utsedd som Certified Adviser för Cell Impact.

Latest press releases

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Notice of the annual general meeting of Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impact reports fourth quarter results: Solid year-end results 2022

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact is one of the fastest growing tech companies in Sweden

Read more

Senaste pressmeddelanden

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impacts delårsrapport för fjärde kvartalet: Starkt avslut på året

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact är ett av Sveriges snabbast växande teknikbolag

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av