PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017

2017-07-21 11:00
REG
MAR

Finansiell sammanfattning andra kvartalet 2017

 • Intäkterna för kvartalet uppgick till 0,2 mkr (0,8). 
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -4,6 mkr (-1,8). 
 • Koncernens resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -4,6 mkr (-1,9). 
 • Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,33 kr (-0,20).
 • Eget kapital uppgick på bokslutsdagen till 35,4 mkr (3,2) eller 2,58 kronor per aktie (0,35). Soliditeten på balansdagen uppgick till 80 % procent (30). 
 • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3,7 mkr (-2,7).
 • På bokslutsdagen uppgick koncernens likvida medel till 23,4 mkr (3,8).

Verksamheten sammanfattning andra kvartalet 2017

 • I slutet av april kommunicerades att förseningar har skett i att nå ett avtal med Suzhou China Hydrogen vilket enligt avsiktsförklaringen mellan parterna skulle ha skett senast den 30 april 2017. Anledningen är att det föreligger förseningar i motpartens ansökan om investeringsfinansiering för produktionsutrustning.
 • På bolagsstämman i maj valdes Thomas Carlström in som ny styrelseledamot. Thomas har en gedigen industriell bakgrund samt mångårig erfarenhet av investeringar hos Industrifonden i ledande ställning.

VD har ordet
Detta är mitt sista VD ord innan jag lämnar över stafettpinnen till Pär Teike. För mig och Bolaget har detta varit en givande resa där fokus har legat på tekniken inför kommersialisering av Bolagets erbjudande. När nu marknaden har börjat ta fart kan Bolaget nu ta nästa steg in i kommersialiseringsfasen. Det börjar även ljusna på marknadssidan i vårt närområde med bland annat sommarens nyhet om att Volvo skall sluta utveckla förbränningsmotorer. Andra exempel är investeringar i infrastruktur för vätgas samt diskussioner om förbud mot dieselbilar i större städer och efterfrågan på Asienmarknaden.

Under året har vi jobbat med att trimma in vår nya produktionslina i Karlskoga. I samband med detta har investeringar skett i både materiella och immateriella tillgångar för att utöka hela produktionskonceptet. Avsikten är att även på sikt inkludera lasersvetsning och läcktestning i erbjudandet som kommer att kunna offereras kunderna i form av antingen linor eller kompletta flödesplattor. Genom att ha ett fulltäckande erbjudande, tillsammans med processkunnandet, bedömer vi att en konkurrensfördel kommer att uppnås för Bolaget. I dialoger med våra kunder noterar vi ett ökat intresse att köpa en mer komplett lösning för flödesplattor.

Bränslecellsmarknaden är het med Kinamarknaden som dragloket. Idag har i stort sett samtliga kinaaktörer konstruktioner baserade på flödesplattor i grafit, men har även ett fokus på att få fram en design i metall. Att designa metallplattor, vilket är svårare än för grafitplattor, har visat sig ta längre tid än vad initiala tidsplaner från kunderna indikerade, vilket i sin tur har påverkat våra möjligheter att slutföra nya affärer. På sikt beräknar marknaden att metallplattor kommer att kunna produceras mer rationellt.

Det är även med en besvikelse jag noterar förseningen av att få ett avtal med Suzhou China Hydrogen till stånd avseende leverans av produktionsutrustning. För närvarande är statusen oförändrad där vi fortsätter vår löpande dialog med denna kund och dess strävan att erhålla investeringsfinansiering för en leverans från oss. Samtidigt fortsätter vi naturligtvis att bearbeta våra andra kunder med mål att erhålla order och generera intäkter. Vi har ett starkt fokus på att förbättra genereringen av intäkter för kommande kvartal där vi inte bara har leads i Asien utan också andra delar av världen.

Två olika grupperingar börjar utkristalliseras på kundsidan där den ena satsar allt på metall och den andra ligger kvar i grafitspåret. Det sistnämnda fungerar väl i applikationer för t ex bussar och varutransportfordon eftersom grafitstackens större volym inte är lika kritisk som den är i en personbil. Cell Impact kan hantera båda dessa grupperingar, d.v.s. både plattor i metall och plattor. Våra totalkoncept för produktion av plattor i antingen grafit eller metall bedöms kunna resultera i låga och eftertraktade kostnader.

Vi har en spännande tid framför oss med produktionskoncept i både metall och grafit och en kompetent personalstyrka. Jag vill slutligen passa på att tacka alla aktieägare, investerare och övriga intressenter som stöttat Cell Impact under min tid som VD för bolaget.

Karlskoga den 21 juli 2017
Mats Wallin VD Cell Impact

Kommande beslutade informationstillfällen 

 • Delårsrapport för perioden januari-september 2017 - 27 oktober 2017
 • Bokslutskommuniké 2017 - 2 februari 2018

Rapporten i sin helhet bifogas.

Files for download
PDF
2017-07-21
Cell_Impact_Delarsrapport_Q2_2017.pdf

Download
PDF
2017-07-21
Download
Nedladdningsbara filer
PDF
2017-07-21
Cell_Impact_Delarsrapport_Q2_2017.pdf

Ladda ner
PDF
2017-07-21
Download

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2017 kl. 08:45 CET.

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB 08-463 80 00, är utsedd som Certified Adviser för Cell Impact.

Latest press releases

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Notice of the annual general meeting of Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impact reports fourth quarter results: Solid year-end results 2022

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact is one of the fastest growing tech companies in Sweden

Read more

Senaste pressmeddelanden

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impacts delårsrapport för fjärde kvartalet: Starkt avslut på året

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact är ett av Sveriges snabbast växande teknikbolag

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av