PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2016

2016-10-21 10:48
REG
MAR

Finansiell sammanfattning

  • Nettoomsättning för kvartalet uppgick till 0,2 mkr (0,2).
  • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -1,8 mkr (-1,6).
  • Koncernens resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till -1,8 mkr (-1,6).
  • Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,20 kr (-0,18).
  • Eget kapital uppgick på bokslutsdagen till 1,4 mkr (2,3) eller 0,15 kronor per aktie (0,77). Soliditeten på balansdagen uppgick till 10,7% procent (65,0).
  • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1,8 mkr (-1,4).
  • På bokslutsdagen uppgick koncernens likvida medel till 4,9 mkr (2,7).

VD har ordet
Under innevarande år har aktiviteten på bränslecellsmarknaden tagit fart. De större fordonstillverkarna har blivit tydligare i sina kommunicerade ambitioner. I Asien är det framför allt i Kina som det sker en mycket kraftig tillväxt. Den är driven av de kinesiska myndigheternas fokuserade satsning på miljövänliga energikällor som i sin tur är drivet av den allt sämre miljön i landets storstadsregioner där en betydande källa till en försämrad luftkvalitet är fordonstrafiken. Det framgår klart och tydligt i deras innevarande femårsplan att subventioner med syfte att snabba på omställningen till ett miljövänligare samhälle, är extremt förmånliga för bränslecellsdrivna i jämförelse med exempelvis batteridrivna fordon.

Jag har med glädje noterat att vår kompetens och teknologi numera även är uppmärksammad och känd av många kinesiska bränslecelltillverkare. En bekräftelse på det är den nyligen kommunicerade avsiktsförklaringen som vårt Bolag tillsammans med vår samarbetspartner AP&T har tecknat med en kinesisk bränslecelltillverkare. Ett intensivt arbete pågår tillsammans med AP&T att inom ramen för denna avsiktsförklaring ta fram produktionsutrustning som kan möjliggöra leverans under 2017. Vi för i nuläget dialoger med ytterligare drygt en handfull asiatiska aktörer som har det gemensamma målet att investera i produktionsutrustning för tillverkning av flödesplattor i metall, s.k. bipolära plattor, till fordon.

Efterfrågan av flödesplattor från kinesiska kunder bedöms bli stor redan under kommande år. För att möta den kommande efterfrågan arbetar vi intensivt med installation och igångkörning av vår nya automatiserade produktionslina i Karlskoga som beräknas tas i produktion runt årsskiftet. Tajmingen i investeringen kan knappast vara bättre med tanke på efterfrågan på allt högre volymer.

Vi är givetvis inte nöjda med de begränsade intäkter som genererats för perioden. Anledningen är främst att färdigställande av de order som tidigare kommunicerats har förskjutits i tiden. Detta beror på tekniska utmaningar relaterat framförallt till höga precisionskrav på flödesplattan. Dessa precisionskrav ställer höga krav på framtagningsprocessen av produktionsverktyget, och här har förseningar uppstått. Inget ont som inte har något gott med sig - genom vårt fortlöpande arbete och dialog med kunder och leverantörer, ser jag att Bolaget har en unik förmåga och teknologi att lösa uppkomna utmaningar.

Styrelsen och ledningen bedömer att vi har ett efterfrågat erbjudande i form av både tillverkning av och leverans av produktionsutrustning för flödesplattor. Parallellt med ovan nämnda framsteg i affärskontakter arbetar Bolaget med att färdigställa en finansieringslösning för en ökad satsning för att ta tillvara på de nya möjligheterna i framförallt Kina. Bolaget kommer kommunicera mer detaljer inom kort.

Karlskoga den 21 oktober 2016
Mats Wallin VD Cell Impact

Kommande beslutade informationstillfällen
Bokslutskommuniké 2016 - 27 januari 2017

Rapporten i sin helhelt bifogas.

För ytterligare information, kontakta:
Mats Wallin, VD Cell Impact AB (publ),
+ 46 70 568 88 40
mats.wallin@cellimpact.com

eller

Jan Rynning, Ordförande i Cell Impact AB (publ),
+ 46 70 351 00 05
jan.rynning@gronberg.se

Files for download
PDF
2016-10-21
Cell_Impact_Delarsrapport_Q3_2016.pdf

Download
PDF
2016-10-21
Download
Nedladdningsbara filer
PDF
2016-10-21
Cell_Impact_Delarsrapport_Q3_2016.pdf

Ladda ner
PDF
2016-10-21
Download

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2016 kl. 08:45 CET.

Certified Adviser
Erik Penser Bankaktiebolag 08-463 80 00, är utsedd som Certified Adviser för Cell Impact.

Latest press releases

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Notice of the annual general meeting of Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impact reports fourth quarter results: Solid year-end results 2022

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact is one of the fastest growing tech companies in Sweden

Read more

Senaste pressmeddelanden

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impacts delårsrapport för fjärde kvartalet: Starkt avslut på året

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact är ett av Sveriges snabbast växande teknikbolag

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av