PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

Delårsrapport 1 januari - 31 december 2016

2017-01-27 9:46
REG
MAR

Finansiell sammanfattning

 • Intäkterna för kvartalet uppgick till 0,5 mkr (0,3).
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -2,8 mkr (-1,6).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -2,9 mkr (-1,6).
 • Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,30 kr (-0,18).
 • Eget kapital uppgick på bokslutsdagen till 41,4 mkr (2,3) eller 3,01 kronor per aktie (0,27). Soliditeten på balansdagen uppgick till 78,9% procent (30,5).
 • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2,5 mkr (-0,9).
 • På bokslutsdagen uppgick koncernens likvida medel till 41,9 mkr (2,7).

Verksamheten sammanfattning fjärde kvartalet 2016

 • Cell Impact och AP&T tecknade avsiktsförklaring med ett kinesiskt bränslecellsbolag för utveckling av produktionsprocesser och därefter leverans av produktionsutrustning för högvolymtillverkning.
 • Bolaget erhöll en ramorder från en kinesisk kund för leverans av flödesplattor i metall. Ordern har, beroende på flödesplattornas omfång, ett bedömt värde om ca 2 MSEK med slutleverans vid halvårsskiftet 2017.
 • Cell Impact slutförde i mitten av december en företrädesemission uppgående till ca 50,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionen blev övertecknad. Från emissionsbeloppet kvittades bryggfinansieringslånet erhållet i kvartal 3 från Östersjöstiftelsen om 4,5 MSEK.

Händelser efter fjärde kvartalets utgång

 • En viktig milstolpe mot strategiskt samarbete med det kinesiska bränslecellsbolag Suzhou China Hydrogen nåddes efter kvartalets utgång då Bolaget tecknande avtal för de första prototypplattorna till denna kund.

VD har ordet
När jag ser tillbaka på året som har gått konstaterar jag att många positiva händelser har skett för både Cell Impact som bolag och den marknad vi riktar oss till. Vi står nu väl rustade finansiellt efter en lyckad företrädesemission där jag är mycket tacksam av den respons vi har fått från såväl befintliga aktieägare som nya investerare. Kapitalet från emissionen gör att vi nu på ett balanserat sätt kan investera i de resurser och den kompetens som behövs i takt med att större produktionsorder tecknas.

När jag skriver detta är jag nyligen hemkommen från en affärsresa i Kina. Intresset är stort. Vi för i dagsläget diskussioner med flera kinesiska befintliga och potentiella kunder, varav några är nya kontakter som tillkommit under de senaste månaderna. Genom våra kontakter ser vi tydligt den starka frammarsch som sker på bränslecellsmarknaden i Kina.

Cell Impact bedömer att bränslecellsmarknaden i Kina väl kommer att uppfylla våra förväntningar under de kommande åren. Vår förhoppning är att utveckling på bränslecellsmarknaden för resten av världen på sikt kommer att ta fart via företags och myndigheters gemensamma åtgärder och mål att skapa en grönare miljö. Fram till dess kommer vår stora möjlighet att finnas i Kina, vilket våra två senaste order är bevis för. Vår bedömning är att det skall följas av fler order och att vi genom en stark position där kan leverera såväl flödesplattor från vår egen produktionslina i Karlskoga som hela produktionslinor tillsammans med samarbetspartner.

Vi ser att vi är väl positionerade för de kinesiska kundernas behov genom vårt unika erbjudande med kostnadseffektivt tillverkade flödesplattor med god kvalitet och prestanda. Det stora intresset bland kinesiska bränslecellstillverkare för vår teknologi och kunnande är mycket glädjande inte minst då det, som ni alla känner till, har tagit många år att bygga upp denna kompetens. Vi har ett affärserbjudande som mottas väl. Sammantaget har vi ett upplägg som konkurrerande teknologier enligt vår kännedom har svårt att konkurrera mot.

Jag vill slutligen framföra ett tack till alla aktieägare för ert stöd under de gångna åren. Min förhoppning är att vi nu står inför en tid med högre intäkter och större volymorder med ett bolag som är väl positionerat att leva upp till sin vision - att spela en viktig roll i samhällets övergång till fossilfria energikällor där bränsleceller och vätgas bedöms vara en del av lösningen. Vi arbetar systematiskt vidare för att ytterligare utveckla våra affärsmöjligheter och min förhoppning är att återkomma till er med positiva nyheter löpande under det nya kalenderåret.

Karlskoga den 27 januari 2017

Mats Wallin VD Cell Impact

Kommande beslutade informationstillfällen

 • Årsredovisning 2016 - 24 mars 2017
 • Delårsrapport för perioden januari-mars 2017 - 28 april 2017
 • Årsstämma - 11 maj 2017 kl 14:00
 • Delårsrapport för perioden januari-juni 2017 - 21 juli 2017
 • Delårsrapport för perioden januari-september 2017 - 27 oktober 2017
 • Bokslutskommuniké 2017 - 2 februari 2018

Rapporten i sin helhet bifogas.

Files for download
PDF
2017-01-27
Cell_Impact_Bokslutskommunike_2016.pdf

Download
PDF
2017-01-27
Download
Nedladdningsbara filer
PDF
2017-01-27
Cell_Impact_Bokslutskommunike_2016.pdf

Ladda ner
PDF
2017-01-27
Download

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 januari 2017 kl. 08:45 CET.

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB 08-463 80 00, är utsedd som Certified Adviser för Cell Impact.

Latest press releases

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Notice of the annual general meeting of Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impact reports fourth quarter results: Solid year-end results 2022

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact is one of the fastest growing tech companies in Sweden

Read more

Senaste pressmeddelanden

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impacts delårsrapport för fjärde kvartalet: Starkt avslut på året

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact är ett av Sveriges snabbast växande teknikbolag

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av