PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017

2017-04-28 10:45
REG
MAR

Finansiell sammanfattning

 • Intäkterna för kvartalet uppgick till 1,7 mkr (0,4).
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -1,3 mkr (-2,0).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -1,4 mkr (-2,0).
 • Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,10 kr (-0,22).
 • Eget kapital uppgick på bokslutsdagen till 40,0 mkr (41,4) eller 2,91 kronor per aktie (3,01). Soliditeten på balansdagen uppgick till 83,5% procent (78,9).
 • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2,1 mkr (-2,1).
 • På bokslutsdagen uppgick koncernens likvida medel till 32,3 mkr (41,9).

VD har ordet
Under det gångna kvartalet har mycket kretsat kring våra fortsatta investeringar i organisation och utrustning för att tillverka flödesplattor i större serier. Vi har hittills anställt två nya medarbetare samtidigt som vi har tagit vår nya produktionslina i Karlskoga i drift. Vi har även intensifierat våra aktiviteter och investeringar för att gradvis nå ökad produktionstakt och på sikt automatisera samtliga steg i produktionsprocessen - från formad plåt till utskuren och lasersvetsad platta - för en kostnadseffektiv produktion av kompletta flödesplattor i höga volymer.

Vår ambition är att ytterligare förstärka vårt know-how i hela värdekedjan från design av flödesplattor till produktion i högre volymer. Att vårt kunnande värdesätts av bränslecellstillverkare styrks via vårt påbörjande strategiska samarbete med Suzhou China Hydrogen. Genom att initialt tillhandahålla designtjänster och tillverkning av prototyplattor, har denna kund nu visat sin avsikt att investera i Cell Impacts produktionsteknologi och utrustning enligt den nyligen tecknade avsiktsförklaringen. Vi ser det som ett stort erkännande för vår teknologi jämfört med konventionella metoder. Fördelarna som vår metod erbjuder är högre kvalitet på flödesplattorna via mer avancerade och exakta mönster samtidigt som snabbare cykeltid ger lägre produktionskostnader. Bedömningen är att vi med vår teknologi har en fördel när det gäller drifts- och investeringskostnader per producerad platta jämfört med konkurrerande teknologier.

Kinamarknaden blir hetare och hetare. Det tillkommer fler och fler intressenter som antingen vill ha flödesplattor producerade eller önskar köpa produktionslinor för produktion av flödesplattor. Vi är förhoppningsfulla att kunna följa upp samarbeten med befintliga kunder med flera nya kunder och avtal. Då Kinamarknaden fortfarande är under utveckling har många bränslecellstillverkare ännu inte en egen konstruerad flödesplatta. Det arbetas intensivt med att få fram dessa plattor i en snabbväxande marknad och intresset att få hjälp av oss är stort. Parallellt med att vi levererar utvecklingstjänster till dessa aktörer, bygger vi även ut vår kapacitet för att möta efterfrågan på högre volymer. Vi är väl positionerade med vår teknik och tekniskt kunnande som möjliggör kostnadseffektiv produktion av flödesplattor till olika bränslecellstillämpningar.

Som tidigare meddelat kommer Pär Teike ta över VD-rodret senast i september och hans kunnande och erfarenhet om Kinamarknaden kommer att vara en stor fördel för oss. Jag ser fram emot att jobba ihop med Pär och är övertygad att han kommer att bidra till Bolagets tillväxt och ökad omsättning under de kommande åren när bränslecellsmarknaden tar fart.

Karlskoga den 28 april 2017
Mats Wallin VD Cell Impact

Kommande beslutade informationstillfällen

 • Årsstämma - 11 maj 2017 kl 14:00
 • Delårsrapport för perioden januari-juni 2017 - 21 juli 2017
 • Delårsrapport för perioden januari-september 2017 - 27 oktober 2017
 • Bokslutskommuniké 2017 - 2 februari 2018

Rapporten i sin helhet bifogas.

Files for download
PDF
2017-04-28
Cell_Impact_Delarsrapport_Q1_2017.pdf

Download
PDF
2017-04-28
Download
Nedladdningsbara filer
PDF
2017-04-28
Cell_Impact_Delarsrapport_Q1_2017.pdf

Ladda ner
PDF
2017-04-28
Download

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2017 kl. 08:45 CET.

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB 08-463 80 00, är utsedd som Certified Adviser för Cell Impact.

Latest press releases

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Notice of the annual general meeting of Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impact reports fourth quarter results: Solid year-end results 2022

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact is one of the fastest growing tech companies in Sweden

Read more

Senaste pressmeddelanden

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impacts delårsrapport för fjärde kvartalet: Starkt avslut på året

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact är ett av Sveriges snabbast växande teknikbolag

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av