PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

Idag inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner TO1B i Cell Impact

2020-06-01 10:55
REG
MAR

Cell Impact AB (publ) genomförde under april-maj 2019 en företrädesemission av units, innefattande aktier samt teckningsoptioner TO1B. Idag måndagen den 1 juni 2020 inleds nyttjandeperioden för teckningsoptionerna Cell Impact TO1B. Nyttjandeperioden pågår till och med 15 juni 2020.

En (1) teckningsoption TO1B ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Cell Impact. Enligt villkoren ska teckningskursen vara 6,00 SEK.

Sammanfattande instruktioner och viktiga datum

  • Innehavare av teckningsoptioner som önskar lösa dessa till B-aktier, måste själva anmäla det i god tid före måndag den 15 juni 2020. Teckningsoptionerna blir sedan värdelösa.
  • Om du inte vill utnyttja dina teckningsoptioner går det bra att sälja dom senast torsdagen den 11 juni 2020.

Nedanför följer detaljerad information för innehavare av teckningsoptioner.

Utnyttjande av teckningsoptioner, förvaltarregistrerade innehavare

Förvaltarregistrerade innehavare (innehav på aktiedepå, ISK-konto eller kapitalförsäkring) av teckningsoptioner TO1B ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende teckning och betalning. Detta bör ske i god tid före måndagen den 15 juni 2020, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

Utnyttjande av teckningsoptioner, direktregistrerade innehavare

Direktregistrerade innehavare (innehav på VP-konto) av teckningsoptioner TO1B ska anmäla inlösen av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för inlösen av Cell Impact TO1B, så att den är emissionsinstitutet Hagberg & Aneborn Fondkommission tillhanda senast måndagen den 15 juni 2020 kl. 15.00.

Anmälningssedel kan laddas ner på:

Observera att även betalning för de nya aktierna ska vara Hagberg & Aneborn Fondkommission tillhanda senast den 15 juni 2020, i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln.

Handel med Cell Impact TO1B

De innehavare som inte önskar utnyttja sina teckningsoptioner kan sälja dem på First North Growth Market så att någon annan kan utnyttja teckningsoptionerna. Teckningsoptionen Cell Impact TO1B handlas på First North Growth Market till och med torsdagen den 11 juni 2020. Teckningsoptioner som inte utnyttjas senast den 15 juni 2020 eller säljs senast den 11 juni 2020 förfaller och blir värdelösa.

Utfall och leverans av nya aktier

Utfallet av lösen av teckningsoption TO1B kommer att publiceras via pressmeddelande omkring onsdagen den 17 juni 2020.

De nya aktierna kommer att levereras till tecknarnas konto som interimsaktier (IA). Därefter kommer de att tas upp till handel på First North Growth Market så snart emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas vara klart omkring vecka 27 2020.

Fullständiga villkor för Cell Impact TO1B

Fullständiga villkor för Cell Impact TO1B finns tillgängliga i det prospekt som styrelsen för Cell Impact upprättade i samband med företrädesemissionen 2019.

Prospektet kan laddas ner på:

ISIN-kod

ISIN-kod för Cell Impact TO1B är SE0012558864.

Antal teckningsoptioner och maximalt tillfört belopp

Antal teckningsoptioner av serie TO1B uppgår till 6 532 116. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner TO1B kommer Cell Impact att tillföras cirka 37,2 MSEK, efter emissionskostnader om cirka 2,0 MSEK.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare, Advokatfirman Wåhlin AB är juridisk rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med optionsinlösen.

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Axellie, ekonomichef, +46 70-343 46 55 eller stefan.axellie@cellimpact.com.

Files for download
PDF
2020-06-01
20200601_Teckningsoptioner_SE.pdf

Download
PDF
2020-06-01
Download
Nedladdningsbara filer
PDF
2020-06-01
20200601_Teckningsoptioner_SE.pdf

Ladda ner
PDF
2020-06-01
Download

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat pa Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB ar bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller info@fnca.se.

Latest press releases

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Notice of the annual general meeting of Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impact reports fourth quarter results: Solid year-end results 2022

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact is one of the fastest growing tech companies in Sweden

Read more

Senaste pressmeddelanden

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impacts delårsrapport för fjärde kvartalet: Starkt avslut på året

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact är ett av Sveriges snabbast växande teknikbolag

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av