PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

Kommuniké från årsstämma i Cell Impact

2020-04-16 17:25
REG
MAR

Cell Impact AB (publ) höll under torsdagen den 16 april 2020 årsstämma för verksamhetsåret 2019 varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställelse av balans- och resultaträkning samt dispositioner av resultat
Årsstämman fastställde de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna samt beslutade att till förfogande stående vinstmedel om 33 214 888 kronor skulle överföras i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelse och revisor
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Kjell Östergren och Thomas Carlström, samt nyvalde styrelseledamöterna Robert Sobocki, Börje Vernet och Anna Frick för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Robert Sobocki valdes till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade vidare om omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor med Gert-Ove Levinsson som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman fastställde att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna. Vidare ska styrelsen ha rätt att besluta om att utbetala ersättning till styrelseledamot om 8 000 kronor per dag för utfört konsultarbete som inte omfattas av sedvanligt styrelsearbete. Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

Valberedning
Årsstämman beslutade om riktlinjer för valberedningen samt omvalde Mattias Klintemar, Kåre Gilstring och bolagets styrelseordförande som ledamöter av valberedningen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Mattias Klintemar omvaldes till valberedningens ordförande.

Incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra medarbetare
Årsstämman beslutade om införande av ett incitamentsprogram genom en riktad emission av högst 450 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Finshyttan Hydropower AB samt om godkännande av dotterbolagets överlåtelse av teckningsoptionerna till CEO, övriga ledande befattningshavare samt övriga medarbetare i Cell Impact. Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställts utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) B-aktie i bolaget och kan utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2023 till och med den 30 juni 2023. Teckningspriset per B-aktie ska motsvara 200 procent av den volymviktade genomsnittskursen enligt Nasdaq First Norths officiella kurslista för aktien under perioden om tio handelsdagar omedelbart efter den 11 maj 2020.

Incitamentsprogram för styrelseledamöter
Årsstämman beslutade om införande av ett incitamentsprogram genom en riktad emission av högst 450 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Finshyttan Hydropower AB samt om godkännande av dotterbolagets överlåtelse av teckningsoptionerna till styrelseledamöter i Cell Impact. Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställts utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) B-aktie i bolaget och kan utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2024 till och med den 30 juni 2024. Teckningspriset per B-aktie ska motsvara 200 procent av den volymviktade genomsnittskursen enligt Nasdaq First Norths officiella kurslista för aktien under perioden om tio handelsdagar omedelbart efter den 11 maj 2020.

Bemyndigande
Årsstämmande beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma och inom ramen för bolagsordningens gränser, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Beslut om emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med stöd av bemyndigandet får medföra en ökning av bolagets aktiekapital med maximalt 20 procent.


För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut finns tillgängliga på bolagets hemsida www.cellimpact.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Pär Teike, vd, +46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com.

Files for download
PDF
2020-04-16
Cell_Impact_PressRelease_SE_20200416.pdf

Download
PDF
2020-04-16
Download
Nedladdningsbara filer
PDF
2020-04-16
Cell_Impact_PressRelease_SE_20200416.pdf

Ladda ner
PDF
2020-04-16
Download

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller info@fnca.se.

Latest press releases

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Notice of the annual general meeting of Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impact reports fourth quarter results: Solid year-end results 2022

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact is one of the fastest growing tech companies in Sweden

Read more

Senaste pressmeddelanden

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impacts delårsrapport för fjärde kvartalet: Starkt avslut på året

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact är ett av Sveriges snabbast växande teknikbolag

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av