PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

Kommuniké från årsstämman 2023 i Cell Impact AB (publ)

2023-04-20 16:35
REG
MAR

Årsstämma i Cell Impact AB (publ) hölls den 20 april 2023.

Fastställelse av balans- och resultaträkning samt resultatdisposition
Årsstämman fastställde de i årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 intagna balans- och resultaträkningarna samt beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till förfogande stående vinstmedel om 305 134 582 kronor skulle överföras i ny räkning.

Styrelse och revisor
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Robert Sobocki, Thomas Carlström, Anna Frick och Lars Bergström samt nyvalde styrelseledamoten Mats Franzén för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Robert Sobocki omvaldes till styrelsens ordförande.

Information om den nya styrelseledamoten Mats Franzén:
Huvudsaklig sysselsättning: Senior Advisor på Sectra AB (publ) samt industridoktorand vid Linköpings Universitet.
Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi från Linköpings universitet, masterexamen i socialpolitik från Chicagos universitet och masterexamen i hälsoekonomi och politik från London School och Economics and Political Science. Tio månaders managementstudier vid Yales universitet, School of Management.
Övrigt: Mats är född 1969 och har bland annat arbetat som godkänd revisor och kontorschef på PricewaterhouseCoopers AB, som controller och finance director på Toyota Material Handling Europe AB samt som CFO på HTC Sweden AB och Sectra AB (publ).

Årsstämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Auktoriserade revisorn Sebastian Månsson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman fastställde att styrelsearvode ska utgå med 360 000 kronor till styrelsens ordförande och 180 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare ska styrelsen ha rätt att besluta om att utbetala ersättning till styrelseledamot om oförändrat 8 000 kronor per dag för utfört konsultarbete som inte omfattas av sedvanligt styrelsearbete. Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

Valberedning
Årsstämman omvalde Mattias Klintemar, bolagets styrelseordförande och Kjell Östergren som ledamöter av valberedningen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Mattias Klintemar omvaldes till valberedningens ordförande. Vidare beslutade årsstämman om riktlinjer för valberedningen.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att intill nästa årsstämma och inom ramen för bolagsordningens gränser och vid ett eller flera tillfällen samt med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, dock att sådana emissioner får medföra en ökning av bolagets aktiekapital med högst 20 procent, beräknat utifrån aktiekapitalets storlek första gången bemyndigandet tas i anspråk. Emissioner ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Emissioner ska genomföras i syfte att öka produktionskapaciteten och bygga organisationen för att möjliggöra framtida tillväxt. Om styrelsen beslutar om en emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

För mer information, vänligen kontakta:
Pär Teike
CEO och IR-kontakt, Cell Impact AB
+46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com

Files for download
PDF
2023-04-20
Cell_Impact_PressRelease_SV_20230420.pdf

Download
PDF
2023-04-20
Download
Nedladdningsbara filer
PDF
2023-04-20
Cell_Impact_PressRelease_SV_20230420.pdf

Ladda ner
PDF
2023-04-20
Download

Om Cell Impact
Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming™, som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller info@fnca.se.

Latest press releases

2023-05-10 9:03
REG
MAR

Intense activity and increased international interest

Read more
2023-04-20 16:35
REG
MAR

Communiqué from the Annual General Meeting 2023 of Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-03-30 10:00
REG
MAR

The nomination committee's proposal for board members etc.

Read more

Senaste pressmeddelanden

2023-05-10 9:03
REG
MAR

Intensiv aktivitet och ökat internationellt intresse

Read more
2023-03-30 10:00
REG
MAR

Valberedningens förslag till styrelse m.m.

Read more
2023-03-27 14:15
REG
MAR

Cell Impact anlitar PR-byrån Solberg för att utveckla bolagets kommunikation och varumärke

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av