PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

Offentliggörande av prospekt avseende Cell Impacts företrädesemission

2016-11-22 18:30
REG
MAR

Styrelsen i Cell Impact AB (publ) ("Cell Impact" eller "Bolaget") har upprättat ett prospekt avseende den företrädesemission som offentliggjordes den 7 november 2016.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER

Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet avseende Cell Impacts företrädesemission finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida (www.cellimpact.se) samt kommer att finnas tillgängligt på Avanzas hemsida (www.avanza.se) och Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). Prospektet kan också beställas från Avanza via e-mail, emissioner@avanza.se, eller via telefonnummer 08-409 422 122.

Finansiell rådgivare till Bolaget i samband med företrädesemissionen är Avanza, som även agerar emissionsinstitut. Legal rådgivare till Bolaget är Advokatfirman DLA Piper Sweden.

För ytterligare information, kontakta:
Mats Wallin, VD Cell Impact AB (publ), + 46 70 568 88 40 mats.wallin@cellimpact.com
eller
Jan Rynning, Ordförande i Cell Impact AB (publ), + 46 70 351 00 05 jan.rynning@telia.com

Files for download
PDF
2016-11-22
Cell_Impact_Pressrelease_2016-11-22.pdf

Download
PDF
2016-11-22
Download
Nedladdningsbara filer
PDF
2016-11-22
Cell_Impact_Pressrelease_2016-11-22.pdf

Ladda ner
PDF
2016-11-22
Download

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 november 2016 kl. 17:30 CET.

Cell Impact's B shares are listed on Nasdaq First North since February 20, 2013 (ticker code: CI B).
Cell Impact's Certified Adviser on Nasdaq First North is Erik Penser Bankaktiebolag www.penser.se

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Cell Impact. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Cell Impact kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget har offentliggjort den 22 november 2016.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA.

Latest press releases

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Notice of the annual general meeting of Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impact reports fourth quarter results: Solid year-end results 2022

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact is one of the fastest growing tech companies in Sweden

Read more

Senaste pressmeddelanden

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impacts delårsrapport för fjärde kvartalet: Starkt avslut på året

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact är ett av Sveriges snabbast växande teknikbolag

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av