Bolagsordning

Bolagsordning

Organisationsnummer: 556576-6655. Senast ändrad på årsstämmma den 3 november 2023.

1 § Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Cell Impact AB (publ).

2 § Styrelsens säte

Bolaget skall ha sitt säte i Karlskoga kommun, Örebro län. Bolagsstämma skall kunna hållas i Karlskoga och Stockholm.

3 § Verksamhet

Bolaget ska utveckla, tillverka och tillverka flödesplattor för primär användning inom bränslecells- och vätgasindustrin samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 46 302 500 kronor och högst 185 210 000 kronor.

§ 5 Antal aktier, aktieslag m.m.

Antalet aktier skall vara lägst 400 000 000 och högst 1 600 000 000 stycken.

6 § Styrelse och revisorer

Styrelsen består av 3 - 10 ledamöter med högst 10 suppleanter. Bolaget skall ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

7 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och inrikes Tidningar samt på företagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter.

§ 8 Deltagande vid bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. 

§ 9 Fullmaktsinsamling och poströning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 10 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordning;
 4. Val av en eller två justeringsmän;
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 7. Beslut
  a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
 9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

11 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231.

12 § Avstämningsbolag

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Registreringsbevis

Cell Impact AB (publ)
Reg no. 556576-6655

Registreringsbevis utfärdat av Bolagsverket.

Bolagsordning

Bolagsordningen godkänns av årsstämman.

Åk till toppen