Incitamentsprogram

Cell Impact AB har initierat ett antal incitamentsprogram för anställda, styrelse och andra medarbetare. Detta dokument erbjuder en kort översikt av programmen och deras villkor. För mer detaljerad information hänvisas till respektive stämmobeslut som finns tillgängliga på hemsidan.

Optionsprogram 2020:2024
Incitamentsprogram för styrelseledamöter.

» Beslutades av årsstämman i Cell Impact den 16 april 2020 på förslag av aktieägaren Östersjöstiftelsen.
» Totalt 450 000 teckningsoptioner emitterades till dotterbolaget Finshyttan Hydropower AB. Överlåtelse av 375 000 teckningsoptioner har därefter skett till deltagare.
» Varje teckningsoption kan utnyttjas för teckning av en B-aktie under perioden den 1 juni 2024 till och med den 30 juni 2024.
» Teckningskursen per B-aktie är 8,10 kronor och motsvarar 200 procent av B-aktiens volymviktade genomsnittskurs under en tiodagarsperiod en tid efter årsstämman.

Optionsprogram 2021:2024
Incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra medarbetare.

» Beslutades av årsstämman i Cell Impact den 22 april 2021 på förslag av styrelsen.
» Totalt 530 000 teckningsoptioner emitterades till dotterbolaget Finshyttan Hydropower AB. Överlåtelse av 72 550 teckningsoptioner har därefter skett till deltagare.
» Varje teckningsoption kan utnyttjas för teckning av en B-aktie under perioden den 3 juni 2024 till och med den 2 juli 2024.
» Teckningskursen per B-aktie är 18,90 kronor och motsvarar 200 procent av B-aktiens volymviktade genomsnittskurs under en period om tio handelsdagar omedelbart efter den 12 maj 2021.

Optionsprogram 2022:2025
Incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra medarbetare.

» Beslutades av årsstämman i Cell Impact den 21 april 2022 på förslag av aktieägaren Östersjöstiftelsen.
» Totalt 330 000 teckningsoptioner emitterades till dotterbolaget Finshyttan Hydropower AB. Överlåtelse av 225 000 teckningsoptioner har därefter skett till deltagare.
» Varje teckningsoption kan utnyttjas för teckning av en B-aktie under perioden den 1 sept. 2025 till och med den 29 sept. 2025.
» Teckningskursen per B-aktie är 6,30 kronor och motsvarar 200 procent av B-aktiens volymviktade genomsnittskurs under en femtondagarsperiod en tid efter årsstämman.

Optionsprogram 2022:2026
Incitamentsprogram för styrelseledamöter.

» Beslutades av årsstämman i Cell Impact den 21 april 2022 på förslag av aktieägaren Östersjöstiftelsen.
» Totalt 150 000 teckningsoptioner emitterades till dotterbolaget Finshyttan Hydropower AB. Överlåtelse av 75 000 teckningsoptioner har därefter skett till deltagare.
» Varje teckningsoption kan utnyttjas för teckning av en B-aktie under perioden den 1 sept. 2026 till och med den 29 sept. 2026.
» Teckningskursen per B-aktie är 6,30 kronor och motsvarar 200 procent av B-aktiens volymviktade genomsnittskurs under en femtondagarsperiod en tid efter årsstämman.

Åk till toppen