Hållbarhet

Vårt existensberättigande

Genom våra produkter och högteknologiska tillverkningsprocess erbjuder vi lösningar på den största klimatutmaningen världen står inför – att minska världens beroende av fossila bränslen. Hållbarhet är därmed vårt hela existensberättigande och grunden i vårt uppdrag och kunderbjudande.

Vårt uppdrag är att revolutionera det globala energisystemet och bekämpa de klimatförändringar som hotar vår värld. Med vår miljövänliga och skalbara teknik erbjuder vi lösningar på vätgassamhällets stora utmaning, kopplat till tillverkning av stora mängder flödesplattor. Riskerna är annars att den redan brådskande transformationen av det globala energisystemet, försenas.

Våra flödesplattor är attraktiva för tillverkare av elektrolysörer och bränsleceller. När elektrolysprocessen drivs av elektricitet från förnybara källor blir resultatet hållbar, grön vätgas med mycket liten klimatpåverkan. Den gröna vätgasen blir en energibärare som sedan kan användas i tex bränsleceller där energin i vätgasen utvinns och det enda utsläppet är vatten.

Genom utveckling och tillverkning av flödesplattor för bränsleceller och elektrolysörer bidrar Cell Impact till en hållbar omställning.

Hållbarhet för oss handlar även om hur vi driver vår verksamhet och hur vi minskar vår egen negativa klimatpåverkan. Vi ser ett hållbart företagande som en moralisk skyldighet, och vi är övertygade om att det även är en affärsmässig nödvändighet för att säkerställa en hållbar framtid för företaget, våra intressenter och samhället i stort. De insatser vi gör i hållbarhetsarbetet ska ge positiv effekt på vår konkurrenskraft och bidra till möjligheten för en långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt.

Hållbarhet handlar således även om hur verksamheten säkrar långsiktig leveransförmåga. För oss innebär det att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för befintliga och potentiella medarbetare och säkerställa en effektiv användning av såväl mänskliga resurser som naturresurser. Vi ska ha en hållbar arbetsmiljö som möjliggör trivsel, välmående och utveckling.

Cell Impacts möjligheter att få till en stabil långsiktig tillväxt i denna något omogna och snabbrörliga bransch, bygger på att vi snabbt kan anpassa våra kompetenser utifrån marknadens behov, att vi är nyfikna, innovativa och lätta att göra affärer med. För detta krävs en öppen och trygg kultur med en mångfald av människor och bakgrunder. En kontinuerlig utveckling av individer och av verksamhet är avgörande för att vi ska våga utmana och utmanas.

EcoVadis, världens mest betrodda leverantör av hållbarhetsbetyg för företag, har nyligen belönat Cell Impact AB med en silvermedalj. EcoVadis utvärdering av Cell Impacts verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv, resulterade i ett betyg på 72/100, vilket placerar Cell Impact bland de 6 procent främsta av samtliga bolag som betygsatts under det senaste året – och 46 procent över genomsnittet i branschen.

Utmärkelsen från EcoVadis validerar och visar vårt engagemang inom hållbarhetsområdet, och stöder samtidigt vårt uppdrag att bidra till att omvandla det globala energisystemet och minska världens beroende av fossila bränslen.

Med denna första kommunikation kring vårt ESG-arbete inleder vi med vår grundläggande ansats i hållbarhetsarbetet. Vi lägger nu grunden för att, i kommande rapporter fortsätta att utveckla vår ESG-styrningsstruktur för att förbättra transparens, tydliggöra målsättningar och skapa en hållbar och verksamhetsnära uppföljning inom ESG-området.

 


SDG 7 SDG 11 SDG 13
Delmål: SDG 7.2, SDG 7.4, SDG 11.2

Målbilder

Miljömässigt ansvarstagande

Vi ska revolutionera det globala energisystemet och bekämpa klimatförändringarna som hotar vår värld som vi känner den idag. Vi ska värna om och vidareutveckla vår miljövänliga och skalbara teknik och därigenom erbjuda hållbara lösningar på vätgassamhällets utmaning kopplat till massproduktion av flödesplattor.

Social hållbarhet

Vår arbetsplats ska präglas av mångfald då vi är övertygade om att det ger oss de allra bästa förutsättningar att vara en agil, innovativ och affärsmässigt hållbar verksamhet. Här ska alla medarbetare ha förutsättningar att bidra till framgång och vara en del av en stark gemenskap som ger möjlighet till ett kontinuerligt lärande.

Hållbar verksamhetsstyrning

Vår ledningsstruktur ska präglas av långsiktighet. Vi ska ha ordning och reda bland processer och rutiner och det ska vara uppenbart för alla hur vi tjänar bolaget och hur bolaget balanserar olika intressenters behov. Våra ledningsrutiner ska vara enkla och skalbara och uppfylla verkliga behov där de underlättar för människor att göra rätt. Som bolag och anställda lever vi enligt höga etiska standarder och uppträder ansvarsfull mot varandra, våra aktieägare, kunder, samarbetspartners och samhället.

Åk till toppen