Hållbar verksamhetsstyrning

Processer och styrdokument

Cell Impact är certifierat enligt ISO 9001, en standard för kvalitetsledning som stödjer arbetet med att bygga upp en överenskommen struktur och arbetssätt mellan ledningen, de anställda och underkonsulter – så att relevanta rutiner är uppsatta för verksamheten.

Vi är också certifierade enligt ISO 14001, en standard för miljöledningssystem. ISO 14001 ger oss ett ramverk för att förbättra bolagets miljöprestanda i linje med våra miljöpolitiska åtaganden. Enligt ISO 14001 ska vi identifiera och förstå miljöaspekterna av vår verksamhet, våra flödesplattor och designtjänster samt hur de påverkar miljön.

Cell Impact har ett flertal styrdokument och vägledande policys som ger stöd i vardagen och underlättar för ett robust och hållbart företagande. Exempel på styrdokument och policys är:

  • Code of Conduct
  • IT Policy
  • HSQE-policy
  • Supplier Code of Conduct
  • Kommunikationspolicy
  • Intressentanalys
  • Business Contingency Plan

EcoVadis

Under 2022 tilldelades vi en silvermedalj från EcoVadis, för vårt hållbarhetsarbete. EcoVadis är en av världens största leverantör av hållbarhetsbetyg för företag. Deras metodik bygger på internationella hållbarhetsstandarder, inklusive Global Reporting Initiative, FN:s Global Compact och ISO 26000. Under 2024 är det vår ambition att genomgå en ny utvärdering och målsättningen är uppnå minst en silvermedalj.

Affärsetik

Vår Code of Conduct (uppförandekod) beskriver hur vi ska bete oss i våra roller som affärspartner gentemot kunder och leverantörer, som anställd på arbetsplatsen samt som samhällsaktör. Koden är inte bara ett regelverk utan också användbar som en moralisk kompass i frågor som rör värderingar och etik.

Uppförandekoden är en del av det onboardingprogram som alla anställda tar del av när de är nyanställda. Koden har använts som rättesnöre för att vägleda i beslut i komplexa frågeställningar knutna till rutiner eller värderingar, och den har delats till samarbetspartners som velat säkerställa sin leverantörskedja.

För de fall medarbetare eller andra intressenter upplever att bolaget eller någon av dess medarbetare har agerat på ett felaktigt sätt har vi etablerat en visselblåsartjänst. Den möjliggör hantering av allvarliga problem som berör brott mot svensk eller EU-lagstiftning samt andra situationer där det kan anses vara av väsentligt intresse att ärendet uppmärksammas. I syfte att omöjliggöra efterforskning av uppgiftslämnares identitet ligger visselblåsartjänsten hos en

extern part, där visselblåsaren helt anonymt kan informera om oegentligheter. Vi tillämpar ett totalt repressalieförbud. Det innebär att vi har nolltolerans mot åtgärder ämnade att straffa någon som påtalar missförhållanden – faktiska eller upplevda. Under 2023 har inga anmälningar rapporterats.

Sedan Cell Impact grundades 1999 har företaget inte fått några böter eller gjort några förluster relaterade till korruption. Företaget har inte heller haft några offentliga rättsfall om korruption som riktats mot organisationen eller dess anställda. Vi har heller inte haft några bekräftade fall av korruption eller avskedat eller gett några påföljder för medarbetare relaterat till korruption.

UN Global Compact och FN:s globala hållbarhetsmål

Cell Impact är medlem i UN Global Compact (UNGC) vilket innebär att vi åtar oss att främja flera av FN:s 17 mål för hållbar utveckling samt dess tio principer om hållbart företagande för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruptionsbekämpning. 2024 ska åtagandet förnyas genom en ny COP (Communication on Progress).

Åk till toppen