Miljömässigt ansvarstagande

Utsläpp av växthusgaser

Vi har mycket små klimatpåverkande direkta utsläpp från vår verksamhet (Scope 1). Vår produktion av flödesplattor omfattar en rad olika processteg som till exempel formning, skärning och svetsning. Samtliga maskiner i dessa processer drivs med el och det förekommer ingen förbränning av fossila bränslen. Vi har en skåpbil som vi använder för lokala transporter och som går på diesel.

Indirekta utsläpp (Scope 2) handlar om utsläpp som kommer från den el och den fjärrvärme som försörjer fabriken och kontoret i Karlskoga.

Scope 3 uppströms består av våra leverantörers utsläpp av klimatpåverkande gaser vid tillverkning av stål. Där Scope 1 och Scope 2 har en relativt liten klimatpåverkan har Scope 3 en tydlig påverkan i och med inköp av stål för tillverkning av flödesplattor och formningsverktyg. Här ingår även transport av material från tillverkaren till Cell Impacts anläggning i Karlskoga.

Vi väljer, när det gäller Scope 3 nedströms, att avgränsa oss till de klimatpåverkande utsläpp som sker från det att leveransen lämnar vår anläggning till dess att flödesplattorna anländer till kund. Det innebär att vi redovisar de indirekta utsläppen från lastbils-, tåg-, båt- och eventuellt flygtransporter. Det sker också en viss bearbetning av våra produkter från våra kunders sida, vilket ger upphov till utsläpp.

Under 2023 har Cell Impact inte haft möjlighet att bedöma klimatpåverkan i Scope 3. Planen är att under 2024 inkludera de mest relevanta utsläppen i våra beräkningar.

Energianvändning

Vår formningsteknologi, Cell Impact Forming™, är en metod som i jämförelse med konventionell formningsteknik är väsentligt mindre energikrävande.

Vår ambition, inte minst i vårt produktivitets- och lönsamhetsprogram Fas II, är att löpande effektivisera och rationalisera våra processer för att minska energianvändning per platta då det är viktigt vid en storskalig produktion av flödesplattor. I kommande rapporter följer vi upp detta i mer detalj. Elen kommer till 32 procent från förnybara källor.

Uppvärmningen av vår anläggning sker med fjärrvärme som enligt leverantören till största del kommer från förnybara källor. Energimixen för fjärrvärmen bestod 2022 av 95 procent förnybar och återvunnen energi, och huvuddelen består av avfallsbaserade bränslen som består av fraktioner som inte kan materialåtervinnas på ett effektivt sätt.

För belysning i tillverkningen används LED-lampor.

Vattenförbrukning

I våra tillverkningsprocesser används inte smörjmedel och därför kan vi helt undvika användning av vatten för rengöring av maskiner i produktionen. Vattnet som förbrukas på vår anläggning används exempelvis som dricksvatten, spolvatten för toaletter och för rengöring. Vattenförbrukningen är därför ovanligt låg för ett industriföretag. För 2023 har Cell Impacts vattenförbrukning inte varit möjlig att kvantifiera på grund av att vattenmätaren har täckt hela fastigheten, där även annan verksamhet bedrivs. Under 2024 kommer bolaget att undersöka möjligheten att installera egen mätare.

Avfallshantering och återvinning

Redan i designfasen av formningsverktyg är återvinning en viktig faktor. Verktygen tillverkas utifrån ett livscykelperspektiv med fokus på hållbarhet. Med rätt material och tillverkningsmetod får vi verktyget att hålla formen och kvaliteten längre. Genom en väl utformad verktygsdesign optimeras formningen så att materialet för flödesplattorna nyttjas optimalt och så lite som möjligt går till spillo. Det gör att vi får en resurssnål tillverkning.

I tillverkningen uppstår, trots gott förarbete, behov av avfallshantering och återvinning, dels på grund av kasserade flödesplattor, dels på grund av det skrot som ändå skapas vid till exempel skärning av plattor. Vi återvinner outnyttjad plåt och återanvänder våra kasserade plattor exempelvis till testkörningar.

Våra flödesplattor tillverkas framför allt av rostfritt stål och titan. Överblivet material återvinns och det är relativt enkelt att återvinna även om det bör nämnas att belagd plåt, som den vi använder, är något mer resurskrävande i återvinningen.

Under 2024 tar vi nya steg för att förbättra och bredda sortering av vår övriga återvinning.

 


SDG 12
Delmål: SDG 12.2, SDG 12.4, SDG 12.5

Åk till toppen