Risk och riskhantering

Cell Impacts verksamhet är liksom all affärsverksamhet förenad med risker. Risker är något som kan påverka verksamheten negativt men som rätt hanterade även kan tillföra värde. Hur risker hanteras har därför stor betydelse.

Osäkerhet rörande den framtida marknadsutvecklingen  

Cell Impact ska utveckla, tillverka och marknadsföra flödesplattor för användning primärt inom bränslecells- och vätgasindustrin samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolagets innovativa teknologi har många applikationsområden, där produktion av flödesplattor till bränsleceller idag är det främsta. Det finns en risk att Cell Impacts flödesplattor och tillverkningsmetodik inte får en bred marknadsacceptans. Marknaden kan komma att föredra andra mer etablerade teknologier, samtidigt som andra nya teknologier kan komma att utvecklas. Vidare kan marknadssegment utvecklas långsammare eller sämre än vad Cell Impact antar i sin prioritering av kundsegment.

Marknaden för vätgas kan även påverkas av politiska beslut i energisektorn på ett sätt som Cell Impact inte har räknat med. Det är oundvikligt att bedömningar av framtida marknadsutveckling är förknippade med osäkerhet avseende faktorer som Cell Impact inte kan råda över, och det är i detta skede inte möjligt att säkert säga hur stor marknadsandel Cell Impact kan komma att nå inom marknaden för flödesplattor till bränsleceller. Det kan inte uteslutas att bränslecellsmarknaden utvecklas i en för Cell Impact ofördelaktig riktning på grund av förändrade beteenden med osäkerhet avseende faktorer som Cell Impact inte kan råda över, och det är i detta skede inte möjligt att säkert säga hur stor marknadsandel Cell Impact kan komma att nå inom marknaden för flödesplattor till bränsleceller. Det kan inte uteslutas att bränslecellsmarknaden utvecklas i en för Cell Impact ofördelaktig riktning på grund av förändrade beteenden hos andra aktörer och slutkunder, teknisk utveckling, miljöaspekter, strukturaffärer, politiska beslut eller andra omvärldsfaktorer. Ett sådant förlopp kan undergräva Cell Impacts position samt ha en negativ påverkan på Cell Impacts verksamhet och resultat.

Leverantörer och samarbetspartners

För att Cell Impact ska kunna producera och leverera sina produkter är Cell Impact beroende av insatsvaror/komponenter och tjänster (exempelvis transporttjänster) från tredje part samt att dessa uppfyller överenskomna krav avseende exempelvis mängd, kvalitet och leveranstid. Brist i tillgängligheten avseende vissa komponenter och transporttjänster har exempelvis varit en konsekvens av Covid-19 pandemin och anfallskriget i Ukraina. Bolaget har hittills inte sett någon direkt påverkan av det pågående ryska anfallskriget i Ukraina. Däremot är det inte osannolikt att både material och energipriser samt tillgång på komponenter kan komma att påverkas beroende på utvecklingen av konflikten. Felaktiga eller uteblivna leveranser från leverantörer eller transportörer kan leda till att Cell Impacts produktion försenas eller att leveranser inte kan ske, vilket i det korta perspektivet kan innebära minskad alternativt utebliven försäljning. Om nuvarande eller framtida externa parter inte skulle uppfylla sina åtagande eller hålla sig inom förväntade tidsramar kan pågående produktion och försäljning försvåras, försenas eller helt avbrytas, vilket skulle kunna få en negativ inverkan på Cell Impacts omsättning, finansiella ställning och framtidsutsikter.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare

Cell Impact har en relativt liten organisation och är beroende av styrelsens, ledningens och andra nyckelpersoners kunskap, erfarenhet och engagemang. Cell Impacts förmåga att anställa och behålla sådana personer är beroende av ett flertal faktorer, varav några ligger bortom Cell Impacts kontroll, såsom konkurrensen på arbetsmarknaden. Förlusten av lednings- eller nyckelpersoner på grund av att den anställde till exempel säger upp sig kan innebära att viktiga kunskaper går förlorade, att uppställda mål inte kan nås eller att genomförandet av Cell Impacts affärsstrategi påverkas negativt. Om befintliga nyckelpersoner lämnar Cell Impact eller om Cell Impact inte kan anställa eller bibehålla kvalificerade och erfarna lednings- eller nyckelpersoner kan det uppkomma avbrott eller störningar i Cell Impacts utveckling och tillväxt.

Kundberoende

Cell Impact har i dagsläget ett begränsat antal kunder och förmågan att generera ordrar är därför i huvudsak begränsat till dessa kunder. Cell Impacts omsättning och resultat riskerar att påverkas negativt om en större kund väljer att avsluta sitt utvecklingsarbete, hamnar på obestånd eller väljer en annan leverantör.

Konkurrens

Det finns en risk att en omfattande satsning på utveckling av produkter och metoder, inom samma område som Cell Impact är verksamt inom, från en eller flera konkurrenter skulle kunna påverka Cell Impacts försäljning negativt. Därtill finns risken att konkurrerande produkter kan visa sig vara mer effektiva, säkrare och/ eller billigare än de som Cell Impact utvecklar och tillverkar. Konkurrenter med väsentligt större ekonomiska, tekniska och personella resurser kan även driva mer effektiva utvecklings-, tillverknings- och försäljningsprocesser. Cell Impacts konkurrenter kan även ha tillgång till större kapacitet för marknadsföring och distribution än Cell Impact. I det fall Cell Impact inte kan anpassa sin verksamhet och sina produkter till marknadens krav på prestanda och efterfrågan finns det risk att Cell Impact inte får eller lyckas bibehålla den konkurrenskraft som krävs för att nå framgång på marknaden. Detta kan i sin tur ha en väsentlig negativ inverkan på Cell Impacts verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Teknisk utvecklingsrisk

Marknaden för samt den tekniska utvecklingen av flödesplattor för bränslecells- och vätgasindustrin kan komma att genomgå snabba och markanta förändringar. En sådan utveckling kan medföra tekniska problem, som gör att det tar längre tid att utveckla och producera produkterna och att det tar längre tid att få ut produkterna på marknaden. Om bolagets produktion med anledning härav försenas eller helt uteblir kan det innebära en minskad alternativt utebliven försäljning, vilket kan ha en väsentlig negativ inverkan på Cell Impacts verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Fel i produkter och tjänster

Cell Impacts produkter och tjänster levereras vanligtvis inom ramen för kundspecifik utveckling, som sker i nära samarbete med kunden. Samarbetet bygger på att parterna löser eventuella tekniska problem i samråd. På längre sikt avser Cell Impact att leverera produkter där teknisk prestanda ska garanteras. Om det sedan skulle visa sig att Cell Impacts produkter innehåller fel eller brister skulle det kunna leda till skadeståndsskyldighet, vilket skulle kunna ha en väsentlig negativ inverkan på bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Förmåga att hantera tillväxt

Cell Impacts verksamhet kan komma att växa substantiellt genom en plötslig och oväntad ökning i efterfrågan på bolagets produkter, vilket ställer stora krav på ledningen och den operativa samt finansiella infrastrukturen. I takt med att personalen och verksamheten växer behöver bolaget implementera effektiva planerings- och ledningsprocesser för att på ett verksamt sätt kunna genomföra affärsplanen på en marknad som är under snabb utveckling. Styrelsen är medveten om att en snabb och stark marknadsrespons kan innebära att bolaget får leveransproblem.

Om inte Cell Impact lyckas hantera dessa kan det ha en väsentlig negativ inverkan på bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Bolaget har för avsikt att avsevärt öka sin produktion genom att bland annat bygga ut sina produktionsmöjligheter. Det finns en risk att en sådan utvidgning av produktionen kan bli försenad eller mer kostsam än vad bolaget beräknat. Därtill finns det risk att det vid en ökad produktion inte går att bibehålla samma höga kvalitet som bolaget för närvarande har på sina produkter. Det finns även en risk att bolaget inte lyckas komma upp i den kapacitet som man planerat eller att produktionen inte är lika konstadseffektiv som bolaget planerat, vilket skulle kunna ha en väsentlig negativ inverkan på bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Patent

Patentintrång och plagiat är risker som Cell Impact kan bli utsatt för. Det finns ingen garanti för att Cell Impact kommer att kunna skydda erhållna patent, varumärken och andra immateriella rättigheter eller att inlämnade ansökningar om registrering kommer att beviljas. Det finns en risk att nya teknologier och produkter utvecklas som kringgår eller ersätter Cell Impacts immateriella tillgångar. Cell Impact kan inte heller garantera att bolaget inte kan anses göra intrång i immateriella rättigheter. Tvister rörande intrång kan, liksom tvister i allmänhet, vara kostsamma och tidskrävande och kan därför ha en väsentligt negativ inverkan på Cell Impacts verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Sekretess och sakkunskap

Cell Impact är beroende av sekretess och sakkunskap för att bedriva sin verksamhet. Om anställda, konsulter, rådgivare eller andra personer som anlitats skulle agera i strid med ingångna sekretessåtaganden avseende konfidentiell information, eller att konfidentiell information skulle avslöjas på annat sätt och utnyttjas av konkurrenter, kan det ha en väsentlig negativ inverkan på Cell Impacts verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Skatt

Cell Impact har försäljning till flera marknader utanför Sverige. Cell Impacts verksamhet kräver därför goda rutiner avseende redovisning, uppföljning och inbetalning av skatter, tull och avgifter, där bristande efterlevnad i dessa avseenden kan få negativa konsekvenser för verksamheten. Cell Impacts bedömning och efterlevnad av skattelagar, internationella skatteavtal och bestämmelser kan visa sig felaktig. Genom berörda skattemyndigheters beslut kan Cell Impacts tidigare eller nuvarande skattesituation försämras, vilket kan inverka negativt på bolaget.

Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov

Cell Impact har ännu inte redovisat tillräckliga försäljningsintäkter för att uppnå ett positivt resultat, och har varit beroende av tillförsel av nytt kapital vid flera tillfällen för finansiering av den löpande verksamheten. Det kan inte sägas med säkerhet när Cell Impact kommer att bli vinstgivande eller om Cell Impact ens kommer att bli vinstgivande. Det kan inte tas för givet att nytt kapital kan anskaffas om och när behov uppstår, att det kan anskaffas på fördelaktiga villkor eller att sådant anskaffat kapital skulle vara tillräckligt för att finansiera verksamheten enligt Cell Impacts behov, vilket kan få negativa effekter på Cell Impacts utveckling och investeringsmöjligheter.

För det fall Cell Impact inte lyckas med kapitalanskaffningar när behov uppstår finns det risk för företagsrekonstruktion eller konkurs.

Kreditrisker

Cell Impact ger sina kunder kredit med vanligtvis 30–60 dagars kreditfrist och kan påverkas negativt vid kundernas insolvens eller konkurs. Cell Impact utsätts för risken att kunderna inte betalar för beställda produkter eller tjänster, eller betalar senare än väntat. Risken ökar under perioder med ekonomisk nedgång eller osäkerhet. Om ovanstående risk materialiseras kan det ha en väsentlig negativ påverkan på Cell Impacts resultat och finansiella ställning.

Valutakursrisker

Med valutarisk avses risken för att valutakursförändringar har en väsentlig negativ inverkan på Cell Impacts resultaträkning, balansräkning eller kassaflöde. Valutarisken uppstår vid omräkning till svenska kronor i flöden av utländsk valuta. Exponeringar mot valutakursrisker är resultatet av att Cell Impact har försäljning och köper in material och tjänster delvis i utländsk valuta. Moderbolagets rapporteringsvaluta är svenska kronor (SEK), vilket innebär att bolaget vid samverkan med internationella aktörer utsätts för valutarelaterade transaktionsrisker, vilket kan komma att påverka bolagets resultat och finansiella ställning negativt.

Tvister

Det finns risk för att Cell Impact i framtiden kan komma att bli involverat i tvister och andra rättsprocesser. Sådana tvister kan exempelvis avse påstådda immateriella rättighetsintrång, vissa patents giltighet och andra kommersiella frågor. Tvister och anspråk kan vara tidskrävande, störa verksamheten, avse betydande ekonomiska belopp eller principiellt viktiga frågor samt medföra betydande kostnader och kan därmed få en väsentlig negativ inverkan på Cell Impacts verksamhet, resultat och finansiella ställning. Tidigare informerat ärende med Finansinspektionen har avslutats. Finansinspektionen friade bolaget avseende att bolaget inte nämnde namnet på en kund vid en order, men påförde bolaget en sanktionsavgift om 50 000 SEK för att ej ha upprättat någon insiderförteckning inför det aktuella offentliggörandet. Vid det aktuella tillfället var uppfattningen hos marknadens aktörer att insiderförteckningen endast skulle upprättas vid ett uppskjutet offentliggörande av insiderinformation.

Konflikten i Ukraina

Bolaget har inte direkt påverkats av den pågående konflikten i Ukraina. Däremot är det inte osannolikt att både material och energipriser samt tillgång på komponenter kan komma att påverkas beroende på utvecklingen av konflikten.

Finansiella risker

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker, även om de är förhållandevis små då omsättningen är begränsad och koncernen inte har några signifikanta räntebärande skulder. De finansiella riskerna sammanfattas i not 5 på s.41 i bolagets års- och koncernredovisning för räkenskapsåret 2022.  

Åk till toppen