Utdelning & utdelningspolicy

Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalning ombesörjs av Euroclear Sweden. Rätt till utdelning tillkommer den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på den avstämningsdag för utdelningen som beslutas av bolagsstämman.

Utdelning utbetalas normalt som ett kontant belopp per aktie genom Euroclear Sweden’s försorg. Om aktieägare ej kan nås för mottagande av utdelning kvarstår aktieägarens fordran på bolaget och begränsas endast genom allmänna regler för preskription. Vid preskription tillfaller hela beloppet bolaget. Cell Impact tillämpar inte några restriktioner eller särskilda förfaranden vad avser kontant utdelning till aktieägare bosatta utanför Sverige. Med undantag för eventuella begränsningar som följer av bank- och clearingsystem sker utbetalning på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normalt svensk kupongskatt. Det föreligger inga rättigheter, förutom rätt till aktieutdelning, att ta del av bolagets vinster.

Cell Impact har hittills inte lämnat någon utdelning. Det finns heller inga garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om någon utdelning i bolaget. Styrelsen för Cell Impact har inte för avsikt att föreslå att utdelning lämnas inom de närmaste åren. Eventuella vinster avses återinvesteras i verksamheten och användas för fortsatt expansion. Avsikten är att styrelsen årligen skall pröva den fastslagna utdelningspolicyn. 

Åk till toppen