VD-ord

Q2, 2023

Vi lägger grunden för leveranser i stor volym

Under och efter kvartalet har vi fått ordrar och tecknat avtal som gör att vi breddar kundbasen och förbereder oss för att öka produktionen i takt med befintliga och nya kunders ökande efterfrågan.

Omsättningen under första kvartalet 2024 blev, som vi redan i samband med bokslutskommunikén 2023 kunde konstatera, högre än det närmast föregående kvartalet och uppgick till 5,8 MSEK (20,0). Det är 71 procent lägre än jämförelsekvartalet 2023, men samtidigt högre än vad vi bedömde i den affärsplan som låg till grund för företrädesemissionen i december 2023.

Fortsatt samarbete med F.C.C.

Under kvartalet fortsatte arbetet med att fördjupa samarbetet med F.C.C., vilket efter kvartalets utgång mynnade ut i två formella överenskommelser. Båda har sin grund i den demonstrationslina som Cell Impact i februari 2023 installerade i F.C.C:s produktionsanläggning i Hamamatsu, Japan.

Det första avtalet handlar om en formell förlängning av det nuvarande samarbetet i form av ett leasingavtal som ger F.C.C. fortsatta möjligheter att demonstrera Cell Impact Forming™, vår patenterade, hållbara och kostnadseffektiva formningsteknologi, för bolagets kunder och andra aktörer inom fordonsindustrin och andra branscher. Leasingavtalet gäller retroaktivt från oktober 2023 och sträcker sig inledningsvis till och med december 2024.

Det andra avtalet är ett ramavtal som reglerar villkoren för ett utvecklat samarbete mellan bolagen. I och med att F.C.C. är en ledande japansk komponentleverantör till fordonsindustrin är detta ett betydelsefullt steg för Cell Impacts fortsatta utveckling. Genom detta avtal, Cell Impacts spetsteknologi och F.C.C:s erfarenhet, kommersiella infrastruktur och globala närvaro kommer potentiella kunder i Japan, Kina och Indien att få tillgång till våra produkter.

Framsteg inom marknaden för elektrolysörer

Tillverkning av elektrolysörer är avgörande för möjligheten att producera grön vätgas. Genom att driva elektrolys med förnyelsebar energi går det att framställa vätgas på ett hållbart sätt. Cell Impact har under de senaste åren haft ett uttalat fokus på att även utveckla flödesplattor för elektrolysörer vilket bland annat omfattat leveranser av produktprover och genomförande av ett antal kundprojekt.

I mars kommunicerade vi vår första affär inom elektrolysområdet. Avtalet sträcker sig över 30 månader och tecknades med en ny, europeisk kund. Affären omfattar initialt leveranser av flödesplattor, verktyg och fixturer till ett värde av drygt 18 MSEK. Projektet inleddes under mars och förväntas omfatta leveranser till mitten av 2026. En tydlig fördel är att vi kan leverera flödesplattor till elektrolysörer från existerande tillverkningslinor utan att behöva modifiera maskinparken. Kontraktet innebar ett viktigt steg in i elektrolysområdet för oss.

Leveranser till Plug Power

Under kvartalet genomfördes leveranser enlig det avtal med Plug Power som kommunicerades i oktober 2022. Merparten av leveranserna kommer att genomföras under andra kvartalet 2024.

”Under kvartalet fortsatte arbetet med att fördjupa samarbetet med F.C.C.”

Breddad affär

Cell Impact har strävat efter att bredda affären, dels genom den ovan beskrivna satsningen på elektrolysörer, dels genom affärer med nya kunder. Under det gångna kvartalet har jag och kollegor besökt företag i Nordamerika, Europa och Asien – och på samtliga platser har vi träffat ett flertal kunder och potentiella kunder. Dessa besök har lett till projekt som kommer att leda till nya intäktsströmmar under innevarande och kommande år.

Cell Impact är ett kompetenscentrum för dessa kunder, och vi stöttar dem med rådgivning kring produktdesign och produktionsprocesser. Bland annat utvecklar vi kundernas flödesplattor så att de blir enklare att tillverka med förbättrad verkningsgrad – och dessutom till en kostnad som är hälften så hög som vid konventionell formning. Eftersom flödesplattorna står för upp till 40 procent av bränslecellens produktionskostnad är Cell Impact Forming ett mycket attraktivt erbjudande. Vi ser ett stort intresse hos nuvarande, nya och potentiella kunder för vår produktionslina som bland annat omfattar formning, högprecisionsstansning och galvosvetsning.

Ett bevis på att våra kunder behöver vår kompetens och vårt erbjudande är det stora antalet konkreta testverktyg som efterfrågas. Dessa affärer genererar inte några större intäkter inledningsvis, men har en stor betydelse då verktygstillverkning är ett nödvändigt steg i varje affär som lägger grunden för volymproduktion under de kommande åren.

Under kvartalet har vi slutfört de rationaliseringsåtgärder vi fattade beslut om i december 2023 och fortsätter nu att med tydligt kostnadsfokus maximera utfallet av våra nya prospekt och möjligheter.

Det stora intresse för Cell Impact som vi under kvartalet upplevt hos både befintliga och potentiella kunder med flera tillkommande projekt gör att jag upplever stor framtidstro för bolagets fortsatta utveckling. Den säkrade finansieringen för hela 2024 och in i 2025, ger oss en nödvändig plattform för att omsätta en del av dessa projekt i nya intäkter.

Daniel Vallin, tillförordnad vd

Karlskoga i maj 2024

Senaste rapporten

2024 Q1 Delårsrapport

Åk till toppen