VD-ord

Q2, 2023

Tillfälligt lägre aktivitet och besparingsprogram

Det fjärde kvartalet blev som tidigare aviserats mycket svagt men bolagets försäljning kommer de närmaste kvartalen succesivt öka, dock från en låg nivå. Under kvartalet säkrades finansiering för bolagets fortsatta utveckling, slutfördes det besparingsprogram som beslutades i juli 2023 och ytterligare ett besparingsprogram initierades. Fullt fokus är nu riktat framåt för att utveckla såväl kundprojekt som ytterligare steg i Fas II, vårt produktivitets- och lönsamhetsprogram.

Precis som rapporterats flera gånger under hösten blev det fjärde kvartalet mycket svagt, både vad gäller omsättning och resultat. Vi såg fortsatta utmaningar i form av senarelagda ordrar och en minskad efterfrågan på flödesplattor. Som en konsekvens av detta minskade omsättningen under kvartalet och uppgick till 0,8 MSEK (17,4), vilket är en nedgång med 95 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året. Omsättningen för helåret uppgick till 47,3 MSEK (76,8), vilket är en nedgång med 38 procent. Den låga omsättningen påverkade resultatet för kvartalet och helåret, men här spelade även det nedskrivningsbehov som identifierades i slutfasen av det andra pågående rationaliserings- och effektiviseringsprogrammet in. Kvartalets rörelseresultat uppgick till –38,8 MSEK (–29,1) och årets resultat uppgick till –119,5 MSEK (–103,5).

Bolagets försäljning kommer de närmaste kvartalen att succesivt öka, inte minst tack vare den order på 22 MSEK som erhållits från bolagets största kund och som publicerades i början av oktober  2023. Faktureringen under januari 2024 var dubbelt så hög som under hela fjärde kvartalet.

Rationalisering, effektivisering och kapitalisering

Utöver det besparingsprogram som kommunicerades i augusti genomfördes ytterligare en kostnadsöversyn under fjärde kvartalet 2023. Dessa program innebär, efter fullt genomförande under våren 2024, att personalstyrkan reduceras till ca 50 personer, mer än en halvering av tidigare numerär. Vi kommer fortsatt att noga bevaka bolagets kostnader. Vidare beslutade sig Stefan Axellie och Pär Teike för att lämna bolaget, och som ny CFO har Malin Lundberg utsetts och undertecknad har utsetts till tillförordnad vd. Vi har båda två en mångårig bakgrund i Cell Impact.

Under kvartalet slutförde vi framgångsrikt en företrädesemission som innebar att vi tillfördes cirka 129 miljoner kronor före avdrag för kostnader hänförliga till företrädesemissionen. Vår bedömning, i enlighet med publicerat prospekt, är att vi med detta kapitaltillskott kommer att kunna finansiera vår verksamhet in i 2025.

Efter företrädesemission och trots besparingsprogram kan vi konstatera att vi har lyckats säkra intern kärnkompetens inom alla väsentliga områden, vilket är avgörande för att kunna leverera i  befintliga uppdrag och säkra vår långsiktiga utveckling.

Fortsatt intresse från befintliga och potentiella
kunder

Vi ser ett fortsatt intresse för våra produkter och vår teknologi från befintliga kunder samt gamla och nya prospekt. Detta omfattar ett  antal olika aktiviteter som alla är förutsättningar för kommande, större ordrar. Det handlar dels om inledande designstöd, där vi  tillsammans med kund går igenom deras ritningar för att optimera dessa för storskalig och högkvalitativ produktion, dels om att vi tar fram testverktyg och prototyper för att kunna utvärdera kundernas design och färdiga produkt. I ett antal fall genomför vi för närvarande prototyptillverkning av flödesplattor med fullskaleverktyg.

Parallellt fortgår arbetet med att utveckla affären inom elektrolysområdet. Framställningen av vätgas genom elektrolys är under stark utveckling och stora summor investeras i utveckling och produktion av elektrolysörer världen över. Under fjärde kvartalet  pågick hos Cell Impact ett antal kundprojekt för att utveckla  flödesplattor för elektrolysörer. Målsättningen är att omvandla några  av dessa till större affärer från och med 2024.

”Framställningen av vätgas genom elektrolys är under stark
utveckling och stora summor investeras i utveckling och
produktion av elektrolysörer världen över."

Fortsatt utveckling inom Fas II-programmet

Cell Impact har sedan tidigare demonstrerat att Cell Impact Forming™ är en kostnadseffektiv och skalbar process som möjliggör formning av flödesplattor i stor volym och av hög kvalitet. Under fjärde kvartalet har vi dessutom kunnat verifiera avgörande  förbättringar även för två av de följande stegen i  tillverkningsprocessen av flödesplattor i vårt Fas II-projekt: en ny  stansningsteknik och ett snabbare och stabilare sätt att svetsa. I  januari 2024 installerade vi den första av tre nya fullautomatiserade laserskärmaskiner med högre kapacitet än våra tidigare maskiner, vilket ger en stabilare och mer flexibel process för prototyper och medelstora volymer.

Stark tilltro och starkt engagemang

Vi upplever ett fortsatt stort intresse för våra produkter och tilltro till Cell Impact som aktör i den gröna och hållbara omställningen. Det är ett stöd vi känner från såväl kunder som leverantörer, men också från alla de investerare som valt att vara en del av vår fortsatta resa. Utan ert förtroende skulle det inte fungera.

Och detsamma gäller inte minst Cell Impacts personal som har fullt fokus på och stort engagemang för vår fortsatta utveckling. Tack vare alla våra medarbetare, både de som är kvar och de som tvingats lämna oss men tidigare lämnat värdefulla bidrag till vår  verksamhet, har vi ett starkt momentum. Ett speciellt tack riktas till vår tidigare ledning, Pär Teike och Stefan Axellie, för värdefulla insatser under många år.

Vi har en positiv anda med starka framtidsutsikter tillsammans med existerande kunder och nya prospekt. Cell Impact har en unik och kostnadseffektiv formningsteknik som medför hög kvalitet och god skalbarhet vilket kommer att leda till goda intjäningsmöjligheter för  våra kunder. Som ny, tillförordnad vd vill jag tacka för förtroendet  och det är med stark tillförsikt som jag tar mig an denna viktiga uppgift: Cell Impact ska vara ledande i kostnadseffektiv och  högkvalitativ tillverkning av flödesplattor till tillverkare av  bränsleceller och elektrolysörer.

Daniel Vallin, tillförordnad vd
Karlskoga i februari 2024

Senaste rapporten

2023 Q4 Bokslutskommuniké

Åk till toppen