Bolagsstämmor

Enligt aktiebolagslagen är årsstämman bolagets högsta beslutsfattande organ och på bolagsstämman utövar aktieägare sin rösträtt i nyckelfrågor, såsom exempelvis ändringar av bolagsordningen, val av styrelse och revisor samt disposition av bolagets vinst eller förlust.

Årsstämman måste hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret och utöver årsstämman kan det kallas till extra bolagsstämma.

Enligt bolagets bolagsordning sker kallelse till årsstämman genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelse hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Att kallelse skett ska dessutom annonseras i Dagens Nyheter.

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

2024 Årsstämma

Åårsstämman hölls torsdagen den 25 april 2024 klockan 14.00 i Sturegatan 15 Konferens & Events lokaler på Sturegatan 15 i Stockholm. 

2023 Extra bolagsstämma 3 november

Cell Impact AB (publ), org.nr 556576-6655, med säte i Karlskoga, höll en extra bolagsstämma den 3 november 2023 kl. 10:00 i Advokatfirman Vinges lokaler på Smålandsgatan 20, 111 46 Stockholm.

2023 Årsstämma

Aktieägarna i Cell Impact AB (publ) årsstämma hölls torsdagen den 20 april 2023 klockan 14.00 i bolagets lokaler på Källmossvägen 7A i Karlskoga.

2022 Årsstämma

Aktieägarna i Cell Impact AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 april 2022 klockan 14.00 i IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. Inregistrering sker från kl. 13.15. På grund av Covid-19-pandemin har styrelsen beslutat att det även skall finns möjlighet till poströstning för de aktieägare som inte önskar medverka fysiskt på stämman.

Anmälan fysiskt deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman i stämmolokalen kan anmäla detta via ett digitalt fomulär som finns tillgängligt på denna länk. Det går också bra att anmäla närvaro per post: Advokatfirman Wåhlin AB, att. Cell Impact, Engelbrektsgatan 7, 114 32 Stockholm eller per telefon: +46 73 906 58 70.

Anmälan och poströstning

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska anmäla detta genom att avge sin poströst. För att poströsta digitalt fyller du i ett särskilt formulär som finns tillgängligt på denna länk.

Aktieägare som inte önskar poströsta digitalt kan få ett utskrivet formulär skickat till sig genom att ringa +46 73 906 58 70. Ifyllt formulär ska sedan skickas till bolaget enligt instruktionerna i formuläret.

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud vid årsstämman ska till ombudet utfärda daterad och undertecknad fullmakt. Fullmakten, tillsammans med registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för ägare som är juridiska personer, bör bifogas den digitala anmälan eller poströsten eller insändas till bolaget på adress Advokatfirman Wåhlin AB, att. Cell Impact, Engelbrektsgatan 7, 114 32 Stockholm före årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner nedanför detta meddelande. Formuläret kan även skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress genom att ringa +46 73 906 58 70.

Viktig information

Anmälan/poströstning måste ske så att anmälan/poströsten är bolaget till handa senast den 13 april 2022. Notera att den som önskar delta i årsstämman dessutom måste vara upptagen i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 11 april 2022.

2021 Extra bolagsstämma

Aktieägarna i Cell Impact AB kallades till extra bolagsstämma tisdagen den 16 november 2021. På grund av Covid-19-pandemin beslutade styrelsen att den extra bolagsstämman skall genomföras utan fysisk närvaro och aktieägarna får möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av bestämmelserna i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

2021 Extra bolagsstämma

Aktieägarna i Cell Impact AB kallades till extra bolagsstämma måndagen den 9 augusti 2021. På grund av Covid-19-pandemin beslutade styrelsen att den extra bolagsstämman skulle genomföras utan fysisk närvaro och aktieägarna fick möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av bestämmelserna i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

2021 Årsstämma

Aktieägarna i Cell Impact AB kallades till årsstämma torsdagen den 22 april 2021. På grund av Covid-19-pandemin beslutade styrelsen att den extra bolagsstämman skulle genomföras utan fysisk närvaro och aktieägarna fick möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av bestämmelserna i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

2020 Årsstämma

Aktieägarna i Cell Impact AB kallades till årsstämma torsdagen den 16 april 2020 klockan 14.00 i IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

2019 Årsstämma

Aktieägarna i Cell Impact AB kallades till årsstämma torsdagen den 11 april 2019 klockan 14.00 i Helio T-House Stureplan på Engelbrektsplan 1 i Stockholm.

2022 Årsstämma

Aktieägarna i Cell Impact AB (publ) kallades till årsstämma torsdagen den 12 april 2018 klockan 14.00 i Erik Penser Banks lokaler på Apelbergsgatan 27 i Stockholm.

Åk till toppen