Valberedning

Bestämmelser om inrättande av valberedning återfinns i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningens huvudsakliga uppgift är presentera lämpliga kandidater för rollerna som styrelseordförande, styrelseledamot och revisor, samt arvodering av dessa. 

Valberedningen ska för tiden intill slutet av nästa årsstämma bestå av fyra ledamöter. 

För det fall en ledamot av valberedningen avgår innan dess uppdrag är slutfört ska valberedningens ordförande (eller bolagets styrelseordförande i det fall valberedningens ordförande avgår) kontakta den till röstetalet störste aktieägaren som inte redan utsett ledamot och be denne att utse ledamot. Önskar denne aktieägare inte utse ledamot tillfrågas den näst störste, osv. Förändringar i valberedningens sammansättning ska anslås på bolagets webbplats.  

Valberedningen består av följande ledamöter: 

  • Mattias Klintemar (valberedningens ordförande) 
  • Mats Franzén (bolagets styrelseordförande) 
  • Kjell Östergren 
Åk till toppen