Bolagsstyrning

God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att Cell Impact sköts hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt.

De centrala externa och interna styrinstrumenten för Cell Impact är den svenska aktiebolagslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning (Koden), bolagsordningen, styrelsens arbetsordning, instruktioner för styrelsens utskott, vd-instruktionen inklusive instruktion för ekonomisk rapportering samt policyer som fastställs av styrelsen. Cell Impacts styrelse är ansvarig för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Vd ansvarar för att den löpande förvaltningen av bolaget sker enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Vidare sammanställer vd, i dialog med styrelsens ordförande, dagordning för styrelsemötena och ansvarar i övrigt för att ta fram informations- och beslutsunderlag till styrelsen. 

Åk till toppen