Pressmeddelande

23 oktober 2015 10:58

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2015

- Nettoomsättning för kvartalet uppgick till 0,2 mkr (0,8).
- Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -1,6 mkr (-1,5).
- Koncernens resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till -1,6 mkr (-1,5).
- Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,18 kr (-0,17).
- Eget kapital uppgick på bokslutsdagen till 2,4 mkr (8,2) eller 0,3 kronor per aktie (1,0). Soliditeten på balansdagen uppgick till 44 procent (72 %).
- Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1,4 mkr (-0,5).
- På bokslutsdagen uppgick koncernens likvida medel till 1,9 mkr (6,9).

VD har ordet
Innevarande kvartal nådde inte upp till de omsättningsnivåer vi förväntade oss i början av året, vilket beror på förändringar i projektet med den "globala och expansiva aktören". Övriga kundrelationer framskrider enligt plan. Vi noterar att vårt arbete inom bockning har burit frukt i och med miljonordern från en bränslecellsproducent på den snabbväxande asiatiska marknaden.

Skälet till att en asiatisk bränslecellstillverkare, trots avståndet, väljer Cell Impacts teknologi är att teknologin möjliggör mer avancerade mönster i flödesplattan. Det leder i sin tur till ökad effektivitet i bränslecellen samt lägre kostnader eftersom antalet plattor i stacken kan minskas med bibehållen uteffekt. Kostnaden per platta kan också reduceras. Höga tillverkningskostnader är idag det största hindret för att bränsleceller ska få ordentligt marknadsgenomslag, och vår teknologi ger möjligheter att minska det hindret.

Projektet med den "globala och expansiva aktören" kommer sannolikt ta ny fart igen under 2016. Det främsta skälet till det bestående intresset är att företaget är i stort behov av att sänka sina tillverkningskostnader och där saknas det så vitt vi vet reella alternativ till vårt erbjudande.

I mitten av november genomförs en av årets största mässor för bränsleceller i Los Angeles. Cell Impact kommer tillsammans med Sandvik och AP&T på mässan att presentera ett gemensamt koncept för rationell och kostnadseffektiv produktion. Konceptet har redan förevisats för några konstellationer av biltillverkare och väckt stort intresse. Förhoppningarna är att mässan skall leda till ytterligare kontakter och försäljning. Vi noterar att för den nuvarande globala fordonsflottan uppfyller i stort sett endast fordon med elektrisk drivlina och hybridfordon de internationella avgaskrav som kommer att gälla i exempelvis USA från och med 2020. Den senaste månadens avslöjanden kring manipulerade utsläpp skyndar troligen på utvecklingen av alternativ till dagens förbränningsmotorer. Bolaget bedömer att utsikterna är goda för att antalet kunder kommer att utökas under den närmaste tiden. För närvarande pågår diskussioner med flera fordonstillverkare. De nya relationerna bedöms ge en positiv inverkan på resultat och kassaflöde för nästkommande år.

Kassasituationen har varit ansträngd under en viss tid, men det är glädjande att vi just blivit beviljade ett lån från Almi uppgående till 4 mkr. Vi kommer även att behöva stärka vår balansräkning i närtid och vi utvärderar olika alternativ för hur det skall åstadkommas.

Karlskoga den 22 oktober2015

Mats Wallin VD Cell Impact

Kommande beslutade informationstillfällen
Bokslutskommuniké 2015 - 29 januari 2016

Rapporten i sin helhet bifogas.

Certified Adviser
Erik Penser Bankaktiebolag 08-463 80 00, är utsedd som Certified Adviser för Cell Impact.

Åk till toppen