Pressmeddelande

03 december 2015 15:11

Cell Impact kallar till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Cell Impact AB (publ), org. nr. 556576-6655, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 22 december 2015 klockan 14.00 i G Grönberg Advokatbyrå AB:s lokaler på Kungsgatan 28 i Stockholm.

Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:- dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per onsdagen den 16 december 2015,- dels anmäla sin avsikt att delta i den extra bolagsstämman till bolaget senast klockan 13.00 onsdagen den 16 december 2015; per post: Cell Impact AB (publ), c/o G Grönberg Advokatbyrå AB, Box 7418, 103 91 Stockholm (märk kuvertet "Extra bolagsstämma Cell Impact"), per telefon: 08-614 49 43 eller per e-post: louise.stcyrlinnarsson@gronberg.se.Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer dagtid, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds. Aktieägare eller dennes ombud äger rätt att medtaga högst två biträden. Antalet biträden ska föranmälas på samma sätt som aktieägaren. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för den extra bolagsstämman.Förvaltarregistrerade aktier
De aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i den extra bolagsstämman. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken onsdagen den 16 december 2015 måste aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför sådan registrering.Ombud
De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid den extra bolagsstämman ska till ombudet utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten bör insändas till ovanstående adress före den extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.cellimpact.se samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.Antal aktier och röster
Det totala antalet A-aktier i bolaget är 145 200 med ett röstvärde av 1, motsvarande 145 200 röster, och det totala antalet B-aktier i bolaget är 8 493 652 med ett röstvärde av 1/10, motsvarande 849 365,2 röster. Således finns det totalt 8 638 852 aktier och totalt 994 565,2 röster i bolaget. Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman2. Val av ordförande vid stämman3. Upprättande och godkännande av röstlängd4. Godkännande av dagordning5. Val av en eller två justeringsmän6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad7. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier8. Stämmans avslutandePunkt 7 - Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma och inom ramen för bolagsordningens gränser, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av B-aktier. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.Emissionsvolymen får uppgå till totalt maximalt 10 000 000 kronor. Teckningskursen ska bestämmas till aktiens genomsnittskurs under tio (10) börsdagar närmast före dagen för styrelsens beslut om emission och med avdrag för en marknadsmässig rabatt.Förslaget till beslut enligt denna punkt 7 är fullständigt.Aktieägares frågerätt
Aktieägare i bolaget har vid den extra bolagsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen).

About Cell Impact
Cell Impact's B shares are listed on the Nasdaq First North since February 20, 2013 (ticker code: CI B). Cell Impact's Certified Adviser on Nasdaq First North is Erik Penser Bankaktiebolag www.penser.se

Åk till toppen