Pressmeddelande

22 december 2015 18:28

Kommuniké från extra bolagsstämma den 22 december 2015 i Cell Impact

Stämman beslutade vid dagens extra bolagsstämma att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma och inom ramen för bolagsordningens gränser, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av B-aktier. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.Emissionsvolymen får uppgå till totalt maximalt 10 000 000 kronor. Teckningskursen ska bestämmas till aktiens genomsnittskurs under tio (10) börsdagar närmast före dagen för styrelsens beslut om emission och med avdrag för en marknadsmässig rabatt.

För ytterligare information, kontakta:
Mats Wallin, VD Cell Impact AB (publ), + 46 70 568 88 40
mats.wallin@cellimpact.com

eller

Jan Rynning, Ordförande i Cell Impact AB (publ), + 46 70 351 00 05
jan.rynning@gronberg.se

About Cell Impact
Cell Impact's B shares are listed on the Nasdaq First North since February 20, 2013 (ticker code: CI B). Cell Impact's Certified Adviser on Nasdaq First North is Erik Penser Bankaktiebolag www.penser.se

Åk till toppen