Pressmeddelande

30 december 2015 18:38

Cell Impact beslutar om riktad nyemission

I enlighet med det beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra en riktad nyemission som fattades vid den extra bolagsstämman den 22 december 2015, och som registrerades vid Bolagsverket den 28 december 2015, beslutade styrelsen denna dag om emission av aktier enligt följande.

En riktad nyemission uppgående till dryga 6,5 mkr kommer att genomföras till en grupp av investerare. Konsortiets leds av de befintliga storägarna Östersjöstiftelsen och Kåre Gilstring som bidrar med knappa hälften av kapitalet. Ett antal nya investerare kommer också att teckna sig i denna emission och där en av investerarna bland annat har omfattande erfarenhet från maskinindustrin.Styrelsens bedömning är att framtiden ser allt ljusare ut för bränslecellsindustrin. Bolaget märker detta tydligt genom att antalet förfrågningar från olika större internationella företag ökat under hösten. Anledningen till att just Cell Impact har en viktig position i denna växande industri är att bolaget med sin patenterade teknik kan tillverka en av de enskilt dyraste komponenterna i en bränslecellstack, flödesplattorna, kostnadseffektivt, vilket är en av drivkrafterna för att industrin skall ta verklig fart.De kapital som nu tillförs via nyemission, tillsammans med Almilånet på 4 mkr som nyligen erhållits, skall bland annat användas för att bygga en produktionslina för tillverkning av flödesplattor i mindre serier samt påbörja en planerad förstärkning av organisationen.På grund av emissionens begränsade storlek samt den tid och de kostnader en större företrädesemission innebär har styrelsen denna gång valt att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Kostnaderna för denna emission bedöms understiga 200 tkr.Teckningskursen är satt till 12,50 kr per aktie och har framräknats utifrån den volymviktade snittkursen tio dagar innan styrelsebeslutet, med avdrag för marknadsmässig rabatt. Rabatten har fastställts till 20 procent och hänsyn har då tagits till den synnerligen höga volatilitet som aktien haft under året.

För ytterligare information, kontakta:
Mats Wallin, VD Cell Impact AB (publ), + 46 70 568 88 40
mats.wallin@cellimpact.com
eller
Jan Rynning, Ordförande i Cell Impact AB (publ), + 46 70 351 00 05 
jan.rynning@gronberg.se 

About Cell Impact
Cell Impact's B shares are listed on the Nasdaq First North since February 20, 2013 (ticker code: CI B). Cell Impact's Certified Adviser on Nasdaq First North is Erik Penser Bankaktiebolag www.penser.se

Åk till toppen