Pressmeddelande

29 januari 2016 09:57

Delårsrapport 1 januari - 31 december 2015

 • Nettoomsättning för kvartalet uppgick till 0,3 mkr (0,6).
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -1,6 mkr (-2,3).
 • Koncernens resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till -1,6 mkr (-2,2).
 • Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,18 kr (-0,26).
 • Eget kapital uppgick på bokslutsdagen till 2,3 mkr (8,2) eller 0,3 kronor per aktie (1,0). Soliditeten på balansdagen uppgick till 30 procent (72 %).
 • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -0,9 mkr (-1,3).
 • På bokslutsdagen uppgick koncernens likvida medel till 2,7 mkr (6,9). 

VD har ordet
Under det fjärde kvartalet har vi noterat en markant ökning av intresse för vårt erbjudande. Bolaget har nu fler pågående diskussioner än tidigare i bolagets historia. Några av kontakterna är nya, men det handlar också om gamla kontakter där aktörerna sökt upp oss för att hitta lösningar på sina problem. De hetaste affärsmöjligheterna finns bland stora globala aktörer inom fordonsindustrin och energisektorn, men även bland bolag verksamma inom andra industrisegment. Av dessa har flera konkretiserats genom sekretessavtal.I början av nya året meddelades också att vi tecknat ett nytt kommersiellt utvecklingsavtal med en global marknadsledare inom ett nytt industriellt segment. Det ger Cell Impact möjligheten att växa vår affär genom att bredda användningsområdena vilket förstås är glädjande.Aktiviteten på den globala bränslecellsmarknaden har ökat markant på senare tid. Drivkrafterna bakom det ökade intresset för bränslecellsdrivna fordon är dels den starka trenden att minska utsläppen av fossila växthusgaser och dels det mer lokala problemet med ohälsosamma storstadsmiljöer med höga nivåer av luftburna partiklar. Batteri- och bränslecellsdrivna elbilar erbjuder båda lösningar på dessa miljöproblem. Generellt kan man säga att batteridrivna elbilar har en kostnadsfördel vid korta körsträckor och bränslecellsbilar vid långa körsträckor. De är båda fortfarande dyrare än fordon med förbränningsmotor, men skillnaden håller stadigt på att minskas i takt med att i synnerhet de bränslecellsdrivna alternativen blir allt billigare.Under kvartalet har Cell Impact tillförts kapital via ett lån från Almi, vilket tillsammans med den just genomförda riktade emissionen ger oss möjlighet att förbereda oss för den förväntade ökningen i aktivitet. Vi avser att under 2016 öka produktionskapaciteten, förstärka organisationen och förbättra patentportföljen i syfte att kunna skapa större värden för våra kunder. Omsättningsmässigt blev helåret 2015 ett mellanår för Cell Impact, Den markant ökade aktiviteten i slutet av året och början av detta år gör dock att styrelsen och ledningen bedömer att förutsättningarna är goda för att innevarande räkenskapsår skall bli mer framgångsrikt än tidigare år.Karlskoga den 28 januari 2016
Mats Wallin VD Cell ImpactKommande beslutade informationstillfällen • Årsredovisning för 2015 - 18 mars 2016
 • Delårsrapport för perioden januari-mars 2015 - 22 april 2016
 • Årsstämma för 2015 - 12 maj 2016
 • Delårsrapport för perioden januari-juni 2016 - 15 juli 2016
 • Delårsrapport för perioden juli-september 2016 - 21 oktober 2016
 • Bokslutskommuniké 2016 - 27 januari 2017Rapporten i sin helhet bifogas.

Certified Adviser
Erik Penser Bankaktiebolag 08-463 80 00, är utsedd som Certified Adviser för Cell Impact.

Åk till toppen