Pressmeddelande

10 februari 2016 11:35

Valberedningen har konstituerats

I enlighet med årsstämmans beslut skall valberedningen bestå av representanter för de till röstetalet största aktieägarna i bolaget samt dess ordförande.

Det konstaterades således att valberedningen i likhet med föregående år består av Kåre Gilstring (ordförande) och Henrik Bonde, som representant för Östersjöstiftelsen samt av bolagets ordförande, Jan Rynning. Dessa ägare kontrollerade tillsammans ca 23,9% av rösterna baserat på ägarstatisk vid årsskiftet.Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2016 framlägga förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden till styrelseledamöterna, val och arvodering av revisorer samt förslag till nomineringsprocess avseende valberedningen.Årsstämman 2016 hålls i Stockholm den 12 maj.

För ytterligare information, kontakta:

Mats Wallin, VD Cell Impact AB (publ), + 46 70 568 88 40
mats.wallin@cellimpact.com

eller

Jan Rynning, Ordförande i Cell Impact AB (publ), + 46 70 351 00 05
jan.rynning@gronberg.se

About Cell Impact
Cell Impact's B shares are listed on the Nasdaq First North since February 20, 2013 (ticker code: CI B). Cell Impact's Certified Adviser on Nasdaq First North is Erik Penser Bankaktiebolag www.penser.se

Åk till toppen