Pressmeddelande

02 februari 2018 09:45

Cell Impact delårsrapport, januari-december 2017

Finansiell sammanfattning

  • Intäkterna för kvartalet uppgick till 0,05 mkr (0,5).
  • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -7,6 mkr (-2,8).
  • Koncernens resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -7,7 mkr (-2,9).
  • Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,56 kr (-0,30).
  • Eget kapital uppgick på bokslutsdagen till 23,1 mkr (41,4) eller 1,68 kronor per aktie (3,01). Soliditeten på balansdagen uppgick till 78 % procent (79).
  • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5,9 mkr (-2,5).
  • På bokslutsdagen uppgick koncernens likvida medel till 9,8 mkr (41,9). 

Verksamheten sammanfattning
Cell Impact AB (publ) fick en beställning värd SEK 800 000 på utveckling och produktion av bipolära flödesplattor till en tillverkare med en ledande marknadsposition. Leverans är planerad till första kvartalet 2018. Arbetet omfattar utveckling och utvärdering av en prototypserie och är resultatet av en längre tids kontakter mellan företagen. Det huvudsakliga motivet till emissionerna är att tillföra Bolaget kapital för att utveckla Cell Impacts produktionskapacitet och organisationens förmåga att på sikt kunna möta kundernas ökade efterfrågan på medel- till högvolymproduktion av flödesplattor till bränsleceller. Genom den riktade emissionen blir även ett antal långsiktiga och strategiska investerare nya ägare i Bolaget. Rapporten i sin helhet bifogas.

För mer information kontakta:
Håkan Wallin, CFO, +46 70-820 65 94, hakan.wallin@cellimpact.com 

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2018 kl. 08.45 CET.

Om Cell Impact
Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor och produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser (CA). 

Åk till toppen