Pressmeddelande

26 februari 2018 18:25

Cell Impact offentliggör prospekt i samband med företrädesemission

Cell Impact AB (publ) offentliggör prospekt för beslutad företrädesemission och bjuder in till investerarträffar.

Styrelsen för Cell Impact AB (publ) ("Cell Impact" eller "Bolaget") har upprättat ett prospekt med anledning av den förestående nyemissionen med företrädesrätt för Cell Impacts aktieägare. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Cell Impacts hemsida www.cellimpact.com samt Erik Penser Banks hemsida www.penser.se.Emissionen i sammandrag:  • Aktieägare i Cell Impact erhåller en (1) teckningsrätt för varje A- eller B-aktie som innehas på avstämningsdagen den 26 februari 2018. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.
  • Emissionskursen är 10,50 SEK per aktie.
  • Bolaget tillförs vid full teckning 48,1 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckning sker under perioden 1 - 15 mars 2018.
  • Handel i teckningsrätter sker under perioden 1 - 13 mars 2018.
  • Bolaget har ingått teckningsförbindelser och garantiavtal med ett antal större aktieägare, styrelse- och ledningspersoner samt ett antal externa parter. Erbjudandet omfattas till cirka 8,1 MSEK av teckningsåtaganden, motsvarande cirka 17 procent av emissionsbeloppet. Därutöver omfattas Erbjudandet av garantiåtaganden om totalt cirka 32,9 MSEK, motsvarande cirka 68 procent av emissionsbeloppet. Företrädesemissionen omfattas därmed totalt till cirka 41 MSEK av tecknings- och garantiåtaganden, motsvarande cirka 85 procent av emissionsbeloppet.


Utöver Företrädesemissionen genomför Bolaget en Riktad emission om cirka 5,0 MSEK före emissionskostnader som tecknas av Akilakonsulting AB (med närstående), Modelio Equity AB, Biljon AB, Formue Nord Markedsneutral A/S, Gerald Dal, Per Vasilis och Erik Fischbeck.Investerarträffar
Med anledning av Företrädesemissionen presenterar Cell Impacts VD, Pär Teike, Bolagets verksamhet och framtidsplaner hos Erik Penser Bank på Apelbergsgatan 27 i Stockholm vid två tillfällen. Den 7 mars 2018 klockan 16.00 i samband med Erik Penser Banks bolagsdag, anmälan sker till bolagsdag@penser.se samt den 9 mars 2018 klockan 12.00. Vid den senare serveras lunch och anmälan sker till seminarium@penser.se. Observera att antalet platser är begränsat.

För mer information kontakta:
Pär Teike, VD, +46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com.

Rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Cell Impact i samband med emissionen. Advokatfirman Wåhlin är Bolagets legala rådgivare.

Om Cell Impact
Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor och produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Cell Impact AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Cell Impact AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt som Cell Impact upprättat. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Cell Impact för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier har registrerats, och kommer inte heller att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Cell Impact och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2018 kl. 17:25 CET.

Åk till toppen