Pressmeddelande

09 mars 2018 12:00

VD och ledande befattningshavare tecknar aktier i Cell Impacts pågående nyemission

Cell Impacts verkställande direktör Pär Teike och business controller Mats Svanberg tecknar aktier i den pågående företrädesemissionen genom teckningsrätter överlåtna från större ägare. Pär Teike tecknar aktier motsvarande ett värde om 500 000 kronor och Mats Svanberg tecknar aktier till ett värde om 105 000 kronor.

Teckningsperioden i den pågående nyemissionen äger rum mellan den 1 till 15 mars 2018. Det huvudsakliga motivet till emissionen är att tillföra Cell Impact kapital för att utveckla produktionskapacitet och organisationens förmåga att på sikt kunna möta kundernas ökade efterfrågan på medel- till högvolymproduktion av flödesplattor till bränsleceller.

Företrädesemissionen är säkerställd till 85 procent via teckningsförbindelser och garantier och kommer att tillföra Cell Impact cirka 48,1 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. 

- För mig är det glädjande att ha fått möjligheten att tillsammans med existerande ägare och nya investerare bidraga med kapital till Cell Impacts fortsatta utveckling genom den pågående nyemissionen. Jag ser med tillförsikt fram emot det kommande året och vad bolaget kan åstadkomma med nya finansiella medel, säger Pär Teike, VD.

 Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängliga på Cell Impacts hemsida www.cellimpact.com samt Erik Penser Banks hemsida www.penser.se.

För mer information kontakta:
Pär Teike, VD, +46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com.

Om Cell Impact
Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor och produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

 Cell Impact är noterat på Nasdaq First North och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser (CA).

Åk till toppen