Pressmeddelande

20 mars 2018 09:32

Utfall i nyemissioner tillför Cell Impact 41 MSEK

Styrelsen för Cell Impact AB (publ) ("Cell Impact" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare samt i den riktade emission som beslutades av styrelsen den 26 januari 2018, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2017.

Resultatet för Cell Impacts riktade nyemission visar att samtliga 480 000 aktier har tecknats av Akilakonsulting AB (med närstående), Modelio Equity AB, Biljon AB, Formue Nord Markedsneutral A/S, Gerhard Dal, Per Vasilis och Erik Fischbeck.Därutöver visar sammanräkningen i Cell Impacts företrädesemission att 2 467 301 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande 53,8 procent av emissionen, och 259 184 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 5,7 procent av emissionen. Därutöver tecknades 1 174 733 aktier av emissionens garanter enligt ingångna emissionsgarantiavtal, motsvarande 25,6 procent av emissionen. Företrädesemissionen har således tecknats till 85,1 procent motsvarande 3 901 218 aktier.Bolaget tillförs totalt 46,0 MSEK före emissions- och garantikostnader om cirka 5,4 MSEK. Genom emissionerna ökar Cell Impacts aktiekapital med totalt 507 153 SEK, från 1 591 332 SEK till 2 098 485 SEK. Antalet aktier i Cell Impact ökar genom emission av 4 381 218 aktier från 13 747 278 aktier till 18 128 496 aktier.Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) att omvandlas till nya aktier. Detta beräknas ske under vecka 15 med handel på Nasdaq First North.- Det är mycket positivt att Cell Impact nu tillförs ett betydande kapitaltillskott som möjliggör förstärkning av organisationen, ökade marknadsaktiviteter samt genomförande  av planerade investeringar i ökad produktionskapacitet och processutveckling. Genom den riktade emissionen tillförs Bolaget dessutom långsiktiga ägare som stärker ägarbilden. Jag vill passa på att hälsa dessa investerare och övriga nytillkommande investerare välkomna, samt tacka befintliga ägare för fortsatt förtroende, säger Pär Teike, VD.Meddelande om tilldelning
Meddelande om tilldelning till tecknare utan företrädesrätt sker genom avräkningsnota som sänds till respektive tecknare och garant. Rådgivare
Finansiell rådgivare till Bolaget i samband med emissionerna är Erik Penser Bank, som även agerar emissionsinstitut. Legal rådgivare till Bolaget är Advokatfirman Wåhlin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pär Teike, VD, +46 73-024 06 84, paer.teike@cellimpact.com
Tove Langlet, styrelseordförande, +46 70-731 00 07, tove.langlet@nordellpartner.com

Om Cell Impact
Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor och produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder. 

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser (CA).

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2018 kl. 08.30 CET.

Åk till toppen