Pressmeddelande

06 maj 2022 10:13

Cell Impact delårsrapport för första kvartalet: fortsatt hög försäljning

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) lämnar följande finansiella sammanfattning för första kvartalet.

  • Intäkterna för kvartalet uppgick till 21,7 MSEK (12,5 MSEK), vilket ger en tillväxt om 74 % för kvartalet.
  • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -23,9 MSEK (-14,4 MSEK).
  • Koncernens resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -24,1 MSEK (-14,7 MSEK).
  • Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,32 SEK (-0,25 SEK).
  • Eget kapital uppgick på balansdagen till 401,5 MSEK (187,2 MSEK) eller 5,31 SEK per aktie (3,18 SEK).
  • Soliditeten på balansdagen uppgick till 87 % (78 %).
  • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -10,5 MSEK (-8,2 MSEK).
  • På balansdagen uppgick koncernens likvida medel till 280,1 MSEK (129,8 MSEK).

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Axellie, CFO, Cell Impact AB +46 70-343 46 55 eller stefan.axellie@cellimpact.com.

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming™, som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller info@fnca.se.

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Åk till toppen