Pressmeddelande

16 februari 2024 07:45

Cell Impact Q4 2023: Förväntat svagt kvartal men säkrad finansiering

Det fjärde kvartalet blev som tidigare aviserats mycket svagt, men bolagets försäljning kommer de närmaste kvartalen succesivt öka, dock från en låg nivå. Under kvartalet säkrades finansiering för bolagets fortsatta utveckling, slutfördes det besparingsprogram som beslutades i juli 2023 och ytterligare ett besparingsprogram initierades. Fullt fokus är nu riktat framåt för att utveckla såväl kundprojekt som ytterligare steg i Fas II, vårt produktivitets- och lönsamhetsprogram.

Bolagets försäljning kommer de närmaste kvartalen att succesivt öka, inte minst tack vare den order på 22 MSEK som erhållits från bolagets största kund och som publicerades i början av oktober 2023. Faktureringen under januari 2024 var dubbelt så hög som under hela fjärde kvartalet.

Utöver det besparingsprogram som kommunicerades i augusti genomfördes ytterligare en kostnadsöversyn under fjärde kvartalet 2023. Dessa program innebär, efter fullt genomförande under våren 2024, att personalstyrkan reduceras till ca 50 personer, mer än en halvering av tidigare numerär.

Under kvartalet slutförde vi framgångsrikt en företrädesemission som innebar att vi tillfördes cirka 129 miljoner kronor före avdrag för kostnader hänförliga till företrädesemissionen. Vår bedömning, i enlighet med publicerat prospekt, är att vi med detta kapitaltillskott kommer att kunna finansiera vår verksamhet in i 2025.

- Vi upplever ett fortsatt stort intresse för våra produkter och tilltro till Cell Impact som aktör i den gröna och hållbara omställningen. Det är ett stöd vi känner från såväl kunder som leverantörer, men också från alla de investerare som valt att vara en del av vår fortsatta resa, säger Daniel Vallin, tillförordnad vd, Cell Impact.

Finansiell sammanfattning

  • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 0,8 MSEK (17,4) och motsvarande siffror för helåret var 47,3 MSEK (76,8).
  • Rörelseresultatet (EBIT) under kvartalet uppgick till –38,8 MSEK (–29,1). För helåret var koncernens rörelseresultat –119,5 MSEK (–103,5).
  • Koncernens resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till –37,5 MSEK (–28,9) och för helåret var koncernens resultat efter finansiella poster –121,4 MSEK (–104,1)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning för kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till –0,18 SEK (–0,38).
  • Soliditeten på balansdagen uppgick till 79 procent (81).
  • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till –20,8 MSEK (–34,0).
  • På balansdagen uppgick koncernens likvida medel till 99,9 MSEK (164,7).

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

För mer information, vänligen kontakta:
Daniel Vallin
CEO och IR-kontakt, Cell Impact AB
+46 730686620 eller daniel.vallin@cellimpact.com          

Malin Lundberg
CFO, Cell Impact AB
+46 70 390 79 59 eller malin.lundberg@cellimpact.com 

Om Cell Impact
Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller och elektrolysörer. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming™, som gör det möjligt att tillverka flödesplattor mer skalbart och kostnadseffektivt, jämfört med konventionella formningsmetoder. Cell Impact Forming är en miljövänlig formningsteknik som inte använder något vatten och väldigt lite el. Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA).

Åk till toppen