Pressmeddelande

22 mars 2024 08:03

Cell Impact publicerar årsredovisning för 2023

Cell Impacts årsredovisning för 2023 finns från och med idag tillgänglig på företagets webbplats: www.cellimpact.com. På webbplatsen finns också den engelska versionen tillgänglig.

Som Cell Impact tidigare aviserat blev 2023 svagt, men bolaget säkrade före utgången av året finansiering för dess fortsatta utveckling samt lyckades slutföra det besparingsprogram som beslutades i juli 2023 och initiera ytterligare ett. Efter årsskiftet tog bolaget emot sin första order på flödesplattor inom elektrolysörområdet.

Omsättningen för 2023 uppgick till 47,3 MSEK (76,8), vilket är en nedgång med 38 procent. Resultatet uppgick till –119,5 MSEK (–103,5). Bolaget bedömer att försäljningen successivt kommer att öka under de närmaste kvartalen, en trend som redan sågs i januari 2024.

I oktober 2023, tog bolaget emot en order från Plug Power som omfattade leverans av flödesplattor och relaterade produkter till ett värde av 22 MSEK, med planerad leverans under första halvåret 2024. Efter utgången av verksamhetsåret tog Cell Impact emot en order på leveranser av flödesplattor, verktyg och fixturer från ett bolag inom elektrolysområdet, som till mitten av 2026 beräknas generera intäkter på 18 MSEK.

Effektivisering och säkrad finansiering
Under året initierades två besparingsprogram som, efter fullt genomförande under våren 2024, innebär att personalstyrkan kommer att reduceras till cirka 50 personer, vilket motsvarar mer än en halvering av tidigare numerär.

Under fjärde kvartalet slutfördes en företrädesemission som innebar att Cell Impact tillfördes cirka 129 miljoner SEK före avdrag för kostnader hänförliga till företrädesemissionen, vilket, i enlighet med publicerat prospekt, bedöms kunna finansiera verksamheten in i 2025.

- Vi har under året fördubblat vår kapacitet i Karlskoga och fortsätter därmed att vara en ledande aktör när det gäller förmågan att tillverka flödesplattor. Vi har vidare under 2023 säkrat ytterligare två processteg för Fas II – high precision punching och galvo welding – vilket gör oss redo för de riktigt stora volymerna. Tack vare vår processutveckling och våra besparingsprogram har vi skapat en kostnadseffektivitet som kraftfullt leder oss vidare mot ett lönsamt företag, säger Daniel Vallin, tillförordnad vd Cell Impact.

För mer information, vänligen kontakta:
Daniel Vallin
CEO och IR-kontakt, Cell Impact AB
+46 730686620 eller daniel.vallin@cellimpact.com

Malin Lundberg
CFO, Cell Impact AB
+46 70 390 79 59 eller malin.lundberg@cellimpact.com 

Om Cell Impact
Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller och elektrolysörer. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming™, som gör det möjligt att tillverka flödesplattor mer skalbart och kostnadseffektivt, jämfört med konventionella formningsmetoder. Cell Impact Forming är en miljövänlig formningsteknik som inte använder något vatten och väldigt lite el.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA).

Åk till toppen