VD-ord

Q2, 2023

Tillfälligt lägre aktivitet och besparingsprogram

Lägre orderintag och försämrade prognoser för 2023 kräver kostnadssänkande åtgärder, samtidigt som fortsatt flexibelt agerande förbereder bolaget för kommande efterfrågan.

Försäljningen under årets andra kvartal bestod huvudsakligen av försäljning av flödesplattor och en mindre del utvecklingsprojekt. Nettoomsättningen uppgick till 17,2 MSEK (20,4). Rörelseresultatet, som minskade till –27,1 MSEK (–21,8), är en besvikelse och står i kontrast till den tidigare förväntade utvecklingen.


Besparingsprogram

Inför andra kvartalet hade vi indikationer på en markant ökad efterfrågan under andra halvan av 2023 och ett bra helår.

Tyvärr grusades våra förhoppningar på en sådan utveckling och i stället kom indikationer som innebar förseningar i ordrar. Det har redan bidragit till en lägre försäljning under andra kvartalet och en neddragning av vår plan för helåret.

Mot den bakgrunden kommunicerade vi i juli ett besparings-program för att anpassa organisation och kostnader till den lägre produktionstakt av flödesplattor som vi nu ser framför oss. Besparingsprogrammet innehåller personalminskningar på både kollektivsidan och i tjänstemannaledet och MBL-förhandlingar påbörjades efter andra kvartalets utgång. Programmet omfattar också minskade omkostnader.

Utöver detta kommer uppskalningskostnader, i form av renovering av en ny fabriksdel som vi genomför inom ramen för vårt produktivitetsförbättrande program Fas ll, att avta.

Skapandet av kompletta fungerande leveranskedjor är en utmaning

Vätgasindustrin är under uppbyggnad men utvecklingen av produkter, leveranskedjor och sammansättning är en utmaning. Våra kunder, som leder uppbyggnaden av vätgasindustrin och investerar för att öka leverans av sina produkter, vidtar åtgärder för att hantera förseningar och utmaningar i värdekedjan. I takt med att värdekedjan blir mer tillförlitlig och resulterar i fungerande kapacitet kommer det också att öka orderflödet till Cell Impact.

Den positiva industriutvecklingen, kombinerat med de ledande marknadspositioner våra kunder har, gör att vi betraktar det som vi nu genomgår som en tillfällig anpassning av produktionsnivån. Se till exempel hur Plug Power skapar nya värden och växer med industrin. Cell Impact är med i utvecklingen och bidrar med sitt kunnande och erbjudande.

Första leveranserna av flödesplattor för elektrolysörer

Sedan två år tillbaka har Cell Impact haft som mål att utveckla nya affärer med flödesplattor för elektrolysörer. Vi har under andra kvartalet levererat två olika produktprov till kund, det ena är en R&D-platta och det andra en existerande kommersiell produkt. I båda dessa fall har vi använt produktionsprocesser som kompletterar formningen och som har givit ett mycket bra resultat. Tillverkning av flödesplattor för såväl bränsleceller som elektrolysörer är en utmaning för våra existerande och potentiella kunder men Cell Impact Forming erbjuder dem innovativa lösningar med ett nära samarbete och en nära dialog med våra tekniker. Vi förväntar oss att starta regelbunden produktion av flödesplattor för elektrolysörer under 2024.

” I takt med att värdekedjan blir mer tillförlitlig kommer det också att öka orderflödet till Cell Impact.”

Demonstrationslina i Japan

Sedan början på året har Cell Impact marknadsfört sin formningsteknologi i Japan, i samarbete med F.C.C. Japan. Den japanska marknaden är krävande och där behövs därför unika marknadsföringsinitiativ. Här har vi tillsammans med F.C.C. visat hur mycket snabbare det går att installera och starta produktion med en Cell Impact Forming™-lina, jämfört med konventionell teknik. Japanska bränslecells- och elektrolysörtillverkare har besökt vår demonstrationslina för att på nära håll se potentialen i den unika formningstekniken. Intresset har varit stort och har resulterat i stärkta existerande kundrelationer och flera nya prospekt bland ett 20-tal besökare. Cell Impact Forming uppmärksammas för sin skalbarhet, kostnadseffektivitet och goda formningsresultat vilket bidrar till jämförelsevis bättre kvalitet och högre prestanda. Nu avslutas demonstrationsfasen och potentiella affärsmöjligheter kommer att utvärderas.

Affärsutveckling

Cell Impact är på god väg att etablera en bredare kundbas. Jag har tidigare kommenterat att vi efter pandemin haft ett mycket bra inflöde av förfrågningar och besök från nya prospekt som bedömer att Cell Impacts erfarenheter, kapacitet och plan med Fas ll är ledande på marknaden för flödesplattor. Det är speciellt glädjande att se ett flertal namnkunniga prospekt från Europa som en del i vår pipeline.

Under årets två första kvartal har vi genomfört mycket applikationsarbete vilket är en viktig fas i affärsutvecklingen, tagit emot ett stort antal förfrågningar och utvecklat ett antal testverktyg för att utveckla och utvärdera kunders flödesplattor innan ett fullskaligt produktionsprojekt med en större investering i formningsverktyg görs.

Vi jobbar över ett brett applikationsområde som inkluderar olika typer av bränsleceller och elektrolysörer. Det finns ett stort intresse för Cell Impacts kunnande och kompletta, skalbara erbjudande, där Cell Impact Forming spelar en viktig roll för möjligheten att addera kapacitet jämförelsevis snabbt. Cell Impact är starkt fokuserat på att konvertera vår pipeline av projekt till nya kunder och affärer. På lite sikt kommer detta att skapa en jämnare affärsutveckling.

Pär Teike, vd

Karlskoga i augusti

Pär Teike

Pär Teike

CEO, Chief Executive Officer (2017)

Senaste rapporten

2023 Q3 Delårsrapport

Åk till toppen