Investor hemPressmeddelandenFinansiella rapporterAktienVd-ordBolagsstämmorBolagsstyrning

Vd har ordet

2022 Q4 bokslutskommuniké |
2023-04-17

Starkt avslut på året

Pär Teike, CEO
Pär Teike, vd

Den trend med högre produktionsaktivitet som vi upplevde i slutet av tredje kvartalet har fortsatt även under fjärde kvartalet. Cell Impacts intäkter uppgick till 29,3 MSEK (21,0), vilket är 39 procent högre än motsvarande kvartal föregående år. Intäkterna härrör till största delen från försäljning av flödesplattor, medan försäljningen av verktygs­ och utvecklingsprojekt blev lägre än förväntat. För helåret innebär det intäkter på 92,1 MSEK (81,8 MSEK), en tillväxt om 13 procent.

Under kvartalet erhölls några mindre, men viktiga ordrar för testverktyg som bedöms kunna bli fullskaliga verktygsprojekt och prototypserier under 2023. De pausade projekt som var planerade under kvartalet är inte förlorade, utan kommer troligen att kunna lanseras under 2023 när kunderna är färdiga med sina egna design­ och valideringsaktiviteter. Försenade projekt såväl som kunddrivna stopp av produktion väger tungt på resultatet under 2022, då kostnader för produktion­en och tekniska projekt i princip är fasta och svåra att minska som en respons på tillfälliga fluktuationer. Det är viktigt att upprätthålla stabilitet och eftersom orderbok baserad på kundprognoser pekar på fortsatt tillväxt under 2023 bedömer bolaget att kostnaderna för aktiviteten i sin helhet i nuläget ligger på rätt nivå. På lite sikt, med Fas ll, sänker vi kostnaderna kraftigt i produktionen genom tillkommande och nyutvecklade processer.

Demonstrationslina till Japan

Under tredje kvartalet skeppade Cell Impact en form­ningslina till F.C.C. Japan, vilken under fjärde kvartalet kom fram till Japan. Cell Impact och F.C.C. Japan förbereder demonstrationsaktiviteter som kommer att starta under första kvartalet 2023. Installationen av formningslinan har gått snabbt och sker mycket snabbare än för konventionella utrustningar, och detta tillsammans med den korta ledtiden för att ta fram en formningslina som Cell Impact Forming™, röner stort intresse bland potentiella kunder i Japan.

Cell Impact är ett Sweden Technology Fast 50 företag

Cell Impact uppmärksammades som ett av Sveriges 50 snabbast växande teknikföretag i undersökningen Sweden Technology Fast 50 som Deloitte tog fram, vilket reflekterar hur snabbt bolaget har byggt upp ett tillverkande bolag och uppnått löpande fakturering.

2022 i backspegeln

2022 inleddes med kraftiga tillväxttal, även jämfört med en stark avslutning på 2021. Tillväxten berodde på att vi hade många produkter i produktion men också på genomförandet av en del projekt med högt försäljningsvärde. Andra halvan av 2022 präglades av en något lägre försäljningstakt i jämförelse med de två starka kvartal som avslutade 2021, och början på 2022.

I en tillverkande verksamhet som tog fart med början i 2020, och med ett unikt produkterbjudande som vänder sig till en dynamiskt växande kundkrets, är fluk­tuationer i leveranserna över kvartalen inte oväntade.

Kommersiellt täcker Cell Impact nu flera applikationsområden som inkluderar flödesplattor för stationär kraft, drivlinor för väg, sjö och luft samt inom en nära framtid också elektrolysörer för framställning av grön vätgas.

Industriellt utvecklades Cell Impact genom etable­ringen av en vidareutvecklad produktionsapparat och en kraftig produktionstillväxt vad gäller flödesplattor, och även om antalet nya ordrar på viktiga verktygs­projekt på grund av kundrelaterade förseningar inte levde upp till förväntningarna, var orderingången totalt sett stark. Försäljningen för helåret blev något lägre än försäljningsmålet, men mycket gott arbete på alla plan i bolaget har lagt grunden för tillväxt under 2023 och framåt. Kundförseningar beror ofta på att kundernas produkter genomgår vissa förändringar som är mindre men likväl kräver viss validering. Det innebär väntetid för Cell Impact. En annan orsak till kundförseningar är brist på komponenter och långa ledtider. Dessa aspekter på Cell Impacts affärsdynamik diskuterades i tredje kvartalets rapport och är också den huvudsakliga anledningen till att bolaget inte riktigt når målet om 100–150 MSEK försäljning 2022.

Större affärsbas

Kommersiellt täcker Cell Impact nu flera applikations­ områden och typer av bränsleceller och elektroly­sörer som inkluderar flödesplattor för stationär kraft, drivlinor för väg, sjö och luft samt inom en nära framtid också elektrolysörer för framställning av grön vätgas. Elektrolysaffären bedöms kunna bli relativt stor på sikt. För 2023 kan vi se att kombinationen av bra trend i orderintag och kundprognoser och en bredare affärs­bas pekar på en fortsatt positiv trend i försäljnings­utvecklingen.

Väsentliga händelser under 2022

  1. Första helåret med 2 500 m2 använd produktionsyta i fabriken.
  2. Första Cell Impact Forming­linan installerad och tagen i drift vid Plugs Rochester Giga Factory i USA och en andra formningslina levererades till Japan för att demonstrera den gröna, skalbara och kostnadseffektiva formningstekniken för potentiella kunder där. Detta är två viktiga milstolpar, som visar på kort ledtid för framtagandet av utrustningen, och enkelhet som kommer bidra till nya affärer på sikt.
  3. Flera nya flödesplattor och material adderades till produktion för nya applikationer.
  4. Cell Impacts silvermedalj från EcoVadis innebär att bolaget är ett av de 25 procent mest hållbara bolagen i världen.
  5. Första leveransen av egenutvecklad produktions­ utrustning för nedströms laserprocess togs emot, som adderar kapacitet och möjliggör rationalisering och kostnadsreduktion i produktionen.
  6. Cell Impact uppmärksammades som ett av Sveriges 50 snabbast växande teknikföretag av Deloitte.
  7. Flera ordrar för designutveckling av flödesplattor erhållna, bland annat från Japan och Europa, som blir till nya affärer från 2023.

Cell Impact har under året kunnat respondera på kundefterfrågan och upprätthålla pris­ och leverans­ stabilitet för råmaterial och komponenter för Cell Impact Forming trots covid­19 och det ryska anfalls­kriget i Ukraina som skapat utbudsbrist och logistikstörningar. Mot denna bakgrund har inköp av ny teknik varit en utmaning, men strategiskt viktiga inköp av produktivitetshöjande utrustning för Fas ll har gjorts under andra halvan av 2022. Fas ll är det program vars mål är att öka produktionen i Karlskoga vilket inkluderar egen utveckling och upphandling av ny smart process­ teknologi.

Cell Impacts uppbyggnad sker samtidigt som industrin accelererar. Exempel på detta är vår störs­ta kund Plugs nya Giga Factory i Rochester och nya anläggning i Latham i staten New York. Vi skapar ett bolag som är dynamiskt, snabbfotat och kapabelt att hantera den tillväxt som kommer från Plug, andra kunder och potentiella kunder, men vi har också sökt möjligheten till att konsolidera och växa in i den nya större operationella verksamheten.

Finansiella mål

Cell Impact ser mycket positivt på framtiden där bolagets försäljningsmål baseras på ledande kunders planer och en industri som har ett starkt momentum. Bolagets strategi är att växa med kunder inom bränsle­cells­ och elektrolysörindustrin och parallellt bygga upp bolaget. Uppbyggnaden av Cell Impact görs i två faser. Fas l handlade om att snabbt bygga upp tillräck­ligt med kapacitet för att initialt kunna hantera de be­hov våra kunder hade och för att vi skulle kunna fånga affärsmöjligheterna. Det inkluderade en större fabrik och anskaffning av ny produktionsutrustning. I Fas ll ligger fokus på att kraftigt sänka produktionskostna­derna genom högre grad av automation och smartare processer samt att kunna möta växande volymer.

Bolagets försäljningsutveckling över åren har, även om tillväxten varit god, utvecklats något långsammare än prognosticerat, och de framsteg vi har gjort i form av utveckling av produktionsprocesser och utrustning har inte ännu i sin helhet gått att implementera. Pan­demin, ryska kriget i Ukraina och förseningar hos våra kunder gör att vi på ett övergripande plan ligger något efter våra tidigare målsättningar.

När vi tittar framåt så ser vi att den affärsplan som bolaget har haft, med målet att bli en ledande pro­ducent och leverantör av flödesplattor, i allt väsentligt fortfarande står sig, men att det sker förändringar i industrin som påverkar bolaget och som därför kräver en uppdaterad plan.

Den nya planen beaktar de stora politiska initiativ som tagits inom EU och USA, och i ett flertal andra länder, som innebär att marknaderna blir mera nation­ella eller regionala, med inslag av lokaliseringskrav.

Det innebär bland annat att vi ser en större efterfrågan på att kunna tillverka flödesplattor nationellt, nära eller hos kunden, och att detta kan komma att potentiellt inkludera samarbeten med lokala partners. Karlskoga­fabriken ska i det ljuset snarare ses som en mönster­fabrik än en fabrik som ska möta en stor internatio­nell efterfrågan på flödesplattor. Vi ser därför idag framför oss en något annorlunda produktmix där vår försäljning primärt utgörs av flödesplattor men också produktionsutrustning i syfte att bygga upp lokala produktionsaktiviteter nära kund. Det innebär att en internationalisering av bolagets aktiviteter kan komma tidigare än förväntat. Cell Impact fortsätter utveckla sin affär och verksamhet och bibehåller det tidigare kommunicerade försäljningsmålet för 2024, men mot bakgrund av marknadens och bolagets utveckling har vi också satt ett nytt mål om en försäljning överstigande 600 MSEK 2027.

Sammanfattning av finansiella mål:

Försäljningsmål 2024: 250–300 MSEK
Försäljningsmål 2027: > 600 MSEK
Lönsamhetsmål: EBITDA > 15 procent medellång sikt

Vad gäller lönsamhetsmålet förväntas ett EBITDA break-­even att nås under 2025 drivet av en kraftigt förbättrad produktivitet genom Fas II­-programmet och större försäljningsvolymer.

Framtiden runt hörnet

Kraftfulla politiska initiativ som EU:s Green Deal, USA:s Inflation Reduction Act (IRA) och EU:s hantering av den europeiska energikrisen har utlöst en explosion av stora gröna elektrolysinitiativ och en ökad användning av bränsleceller. Samtidigt noteras en ökad nationalism i form av stöd till inhemsk industri. Som ett resultat uppstår nya industrikonstellationer som accelererar aktiviteterna inom industrin.

Marknaden för flödesplattor för olika typer av bränsle­celler och elektrolysörer växer och kommer på sikt att bli mycket stor, men de olika politiska initiativen gör att marknader i viss utsträckning blir nationella med olika typer av tröskeleffekter, som förmodligen kommer att påverka Cell Impact under de kommande åren.

Cell Impact

Cell Impacts kostnadseffektiva och skalbara produk­tionserbjudande samt kunskap inom applikations­ och processutveckling bidrar till att möjliggöra industrins uppskalning. Cell Impact växer med sina världsledande kunders framgångar och våra flödesplattor finns i bränsleceller både på väg, i luften och till havs.

En viktig faktor för Cell Impacts tillväxt är vår patenterade teknologi för formning av flödesplattor – Cell Impact Forming™. Formningen är grundbulten vid tillverkning av flödesplattor. Den konkurrerande och konventionella formningsteknologin är stor, dyr och dras med mycket långa leveranstider. Cell Impacts förmåga att snabbt kunna addera kapacitet och svara på efterfrågan kan bli en stor draghjälp till försäljnings­utvecklingen när industrin nu accelererar och behöver kapacitet.

Under 2023 kommer vi att sätta fokus på att gradvis förbättra lönsamheten, med fokus på att sänka pro­duktionskostnaden och förbättra bruttomarginalen. Det gör vi genom att stegvis introducera process­förbättringar i linje med Fas II­-programmet, men också genom att dra nytta av de erfarenheter vi vinner genom vår industriella lärokurva. En väsentlig del i den nya Fas II­ produktionsprocessen beräknas vara etablerad under 2024, vilket starkt kommer att bidra till en bättre lönsamhet.

Cell Impact exporterar 100 procent av produktionen och med vår internationella närvaro är vi väl position­erade med vårt erbjudande. Med vätgasindustrins dynamiska utveckling är jag övertygad om att 2023 kommer att bli ett spännande år för Cell Impact.

Pär Teike, vd Karlskoga i februari