Investor hemPressmeddelandenFinansiella rapporterAktienVd-ordBolagsstämmorBolagsstyrning

Vd har ordet

2022 Q3 delårsrapport |
2022-11-04

Produkt och produktions-omställning har lett till tillfälligt lägre försäljning

Pär Teike, CEO
Pär Teike, CEO

Under tredje kvartalet 2022 nådde Cell Impact en intäktsnivå på 14,7 MSEK (27,5), vilket är – 46 procent lägre än motsvarande kvartal föregående år. Försäljningen under kvartalet utgjordes primärt av flödesplattor medan verktygs- och utvecklingsprojekt utgjorde en mindre del av försäljningen. Försäljningen av flödesplattor under kvartalet var lägre än planerat men väsentligt större än motsvarande kvartal förra året. Försäljningen under tredje kvartalet påverkades negativt av omställning och väntetider i produktionen för två existerande men uppdaterade produkter samt introduktion av en ny produkt, vilket har tagit längre tid än förväntat. Mot slutet av kvartalet var produktionen uppe på en högre aktivitetsnivå, men även om denna efterfrågan och volym finns kvar kommer det att ta något eller några kvartal innan vi kommer ikapp. Sammantaget bedömer bolaget att försäljningen för helåret blir något lägre än försäljningsmålet för 2022. Som tidigare har kommunicerats kommer bolaget att på kort sikt fokusera på tillväxt framför lönsamhet och kassaflöde, vilket innebär att även årets mål för det operationella kassaflödet inte kommer att nås.

Demonstrationslina till Japan

Under förra kvartalet installerades och godkändes den Cell Impact Forming™ – utrustning som levererats till Plugs Giga Factory and Innovation Center i Rochester i New York, vilket innebar en viktig validering av vår formningsteknologi. Under detta kvartal levererar Cell Impact en formingslina till Japan. I samarbete med F.C.C., en ledande global leverantör av fordonskomponenter, kommer vi att kunna demonstrera hur formningstekniken producerar flödesplattor till existerande och potentiella kunder. Utöver formningstekniken utvecklar Cell Impact produktionskoncept och teknik som kommer att vara bland de mest konkurrenskraftiga i vår industri. Det faktum att en demonstrationslina levereras till Japan uppmärksammar återigen Cell Impact Forming som en effektiv och skalbar teknologi. Dessa leveranser indikerar en början på Cell Impacts bidrag till uppskalningen av vätgassamhället och till den gröna omställningen. Målet är att vi framgent skall se ett stort antal formningslinor uppbyggda i Karlskoga och runt om i världen för att möjliggöra Cell Impacts tillverkning av flödesplattor.

En förbättrad produktionsprocess

Fas ll, det produktivitetshöjande programmet som diskuterats i tidigare VD-ord, har som mål att öka produktionen i Karlskoga genom egen utveckling samt upphandling av nya smarta processteknologier. Det ryska kriget i Ukraina skapar brist på vissa komponenter, som elkablage, vilket förlänger ledtider från europeiska utrustningsleverantörer, vilket i sin tur försenar uppbyggnaden av Fas ll med några kvartal. Glädjande nog har vi under kvartalet ingått avtal om inköp av utrustning som lägger grunden till en Fas ll produktionsprocess som möter ökande krav på kvalitet och kostnadseffektivitet. En första väsentlig del i den nya produktionsprocessen beräknas vara etablerad i början av 2024. Detta är viktigt i relation till vår framtida lönsamhet, eftersom en förbättrad resultatutveckling bygger på en Fas II-typ av produktionsutrustning vilken kommer att bidra till en mera rationell produktion och en bra bruttomarginal.

f-cell – Europas största mässa för vätgasteknik

Efter några års frånvaro deltog Cell Impact som utställare på den senaste bränslecellsmässan i Stuttgart. Responsen var mycket positiv med ett flertal förfrågningar som resultat. En feedback från monterbesökarna var att Cell Impact är ett av få bolag som verkligen satsat på att följa utvecklingen i vätgasindustrin och som redan nu kan erbjuda produktion av flödeplattor i större skala – med en spännande plan för uppskalning.

Leveranskedjor

Vi lever i en volatil värld med brister på varor, långa ledtider och en del risker som kan skapa störningar. Under kvartalet har leveranskedjorna varit stabila vad gäller vår nuvarande produktion, även om det är mycket arbete med att med att få acceptabla ledtider på insatsvaror och utrustning som stämmer med Cell Impacts planer framåt.

Marknaden

Under de senaste månaderna har flera europeiska regeringar annonserat nationella satsningar på företag inom vätgassektorn. Dessa satsningar görs mot bakgrund av industripolitik, klimatnytta och en vilja att minska beroendet av exempelvis rysk gas. Många länder satsar på vätgas eftersom det adderar en helt ny industri med mycket stor sysselsättningspotential och grön tillväxt. I Frankrike annonseras vätgasstrategin av premiärministern, och i Storbritannien har regeringen utsett en så kallad hydrogen champion som ska driva på för att förverkliga regeringens vätgasambitioner. Det finns liknande upplägg i flera länder både inom och utanför EU. Sverige har Hybrit som levererar på klimatmål med hjälp av vätgas, men mycket mer kan göras för att värna svensk industri i en ny industrigren. Men Cell Impact är ett internationellt bolag och väl positionerat med sitt erbjudande – i Sverige såväl som globalt.

Pär Teike, vd
Karlskoga i oktober