Investor hemPressmeddelandenFinansiella rapporterAktienVd-ordBolagsstämmorBolagsstyrning

Vd har ordet

2021 Q3 delårsrapport |
2021-10-22

Fortsatt stark tillväxt

Pär Teike, CEO
Pär Teike, CEO

Under tredje kvartalet började ny kapacitet som installerades under föregående kvartal, att bidra till ökad produktion och försäljning. 

Cell Impacts intäkter uppgick till 27,5 MSEK vilket är 19,0 MSEK (+224 %) högre än motsvarande kvartal 2020, och 9,7 MSEK (+54 %) högre än föregående kvartal 2021. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -14,4 MSEK vilket är 9,1 MSEK (+39 %) bättre än föregående kvartal 2021. Rörelseresultatets minskade förlusttakt beror huvudsakligen på förbättrad produktivitet.

Bolaget hade vid utgången av kvartalet 106 medarbetare jämfört med kvartal 2 som var 85 personer och produktionen utfördes huvudsakligen i treskift. Vi har etablerat en organisation som är redo för en tilltagande produktionsaktivitet. Under kvartalet har vår nya operativa chef (COO), Daniel Vallin och personalchef (CHRO) Karina Sick Larsson tillträtt och ledningsgruppen i bolaget är därmed heltäckande.

Cell Impact har fortsatt erfarit vissa leveransförseningar av utrustning under kvartalet, men generellt har vi lyckats väl att hålla lovade, viktiga leveranstider till våra kunder. Vi går nu in i en lugnare uppbyggnadsperiod vilket också innebär att behovet av extra åtgärder och kostnader kommer att avta.

Stark försäljning

Den starka försäljningsutvecklingen under tredje kvartalet adderar till tidigare kvartals stadigt växande försäljning. Ett bra inflöde av ordrar för flödesplattor lägger en stabil bas för fortsatt ökning av produktionsaktivitet in i 2022.  Orderintag på nya verktyg, som lägger grunden för framtida produkter och ökad försäljning, skedde under kvartalet där flödesplattor dominerade i försäljningsmixen.

Den internationella försäljningsorganisationen har förstärkts under året och, tillsammans med en reducering av de globala pandemirestriktionerna, kan vi nu mer aktivt bearbeta de förfrågningar vi redan har i vår pipeline. 

Arbetet med den stora ordern från Plug Power, vilken består av produktionsutrustning för leverans under 2021, löpande tillverkning av flödesplattor under året samt framtida leveranser, fortsatte enligt plan.

Finansiella mål

Den höga tillväxttakten för bränsleceller och Cell Impacts växande försäljning gör att vi fortsatt ser goda möjligheter att nå våra kortsiktiga försäljningsmål. Som tidigare har kommunicerats kommer bolaget, till följd av allt större möjligheter inom sina marknader, att på kort sikt fokusera på tillväxt framför lönsamhet och kassaflöde. Det tidigare kommunicerade målen gällande EBITDA-marginal ersätts med ett nytt EBITDA-marginalmål om minst 15 % på medellång sikt där bolaget ser goda möjligheter att uppnå avsevärt högre lönsamhet än så på lång sikt.

Produktion

En viss konsolidering av Cell Impacts uppbyggnad av produktionskapacitet och organisation skedde under perioden efter ett intensivt andra kvartal med många rekryteringar och installation av ny kapacitet i stor omfattning. Med kontinuerlig kompetensutveckling av personalen förbättras produktiviteten steg för steg. Cell Impact har skyndsamt genomfört det som vi kallar för Fas 1, dvs att konvertera existerande efterfrågan till affärer och för att rätt positionera Cell Impact för framtida tillväxt.

Ungefär tre år efter att Cell Impact etablerade strategin att bli en tillverkare av flödesplattor har ett nytt industriföretag skapats, baserat på den patenterade formningstekniken Cell Impact Forming™, med en organisation med gedigen kunskap om applikation och tillverkning. Nu påbörjas Fas 2 som syftar till att ytterligare vässa Cell Impacts produktionsförmåga och erbjudande – i linje med en tilltagande pipeline av prospekt.

Under Fas 2 kommer mer kompakta och produktiva processteknologier att successivt tas i bruk som ett resultat av vår interna processutveckling. Dessutom färdigställs ytterligare 2 500 m2 produktionsyta för att möta existerande och kommande kundbehov.

Marknaden för bränsleceller och elektrolysörer

Marknaden för bränsleceller existerar och växer. Vi befinner oss i en accelerationsfas där de bolag som vill bli en del av värdekedjan måste positionera sig nu med ett attraktivt erbjudande som innehåller kostnadseffektiv skalbarhet. Det finns en multiplikatoreffekt som gör att efterfrågan på flödesplattor blir betydande även vid en lägre efterfrågenivå. Vid högre efterfrågan blir den mycket stor eftersom en bränslecell normalt innehåller flera hundra flödesplattor.

Drivkrafter som gör bränsleceller och elektrolys för grön vätgasproduktion till vinnare

Vilka faktorer driver efterfrågan på bränsleceller och elektrolysutrustning som använder flödesplattor? Jag har i tidigare kvartalsrapporter kommenterat en del av dessa faktorer men det känns rätt att sammanfatta de väsentligaste.

Mogen teknik i spännande utveckling

Bränsleceller och elektrolysutrustning är existerande produkter och teknik. De utgör ingen vision om framtiden utan de används här och nu och nyttjandet av teknikerna är kraftigt tilltagande. Tekniken har gått in i en fas där försäljning och användning sker i symbios med kontinuerlig utveckling över tid, på samma sätt som förbränningsmotorn utvecklats under decennier.

Man bör se på användningen av bränsleceller och elektrolys i ett större sammanhang.

Det handlar om att kraftigt reducera klimatpåverkan från transporter och skapa en lagringsmöjlighet av intermittent och förnybar energi. I vissa produktionsprocesser, som ståltillverkning, kan vätgas ersätta fossilt baserade processer. Kraftnät och känsliga installationer kan förstärkas med direktkraft eller reservkraft från bränsleceller. Och glädjande nog så är denna utveckling på gång och på ytterligare lite sikt kan mycket stor klimatnytta hämtas ur grön vätgas och bränsleceller. Bränslecellen och elektrolysören är som produkter återvinningsbara i existerande och beprövade återvinningssystem. Vätgas kan framställas lokalt med lokalt tillverkad utrustning och med lokal vätgasteknik kan man bygga självständiga energisystem. Parisavtalet kräver vätgas, eftersom det inte finns någon annan liknande energislag som både kan lagra och producera energi i tillräckligt stor utsträckning.

European Green Deal

EU har bestämt att vätgas är en strategisk energibärare som skall stödjas med 430 miljarder euro över en 10-årsperiod – för att rulla ut grön vätgasproduktion. 430 miljarder är ett jättepaket som kommer att sätta ordentlig fart på vätgasindustrin men är ändå ett litet belopp jämfört med det stöd som den koldioxidbaserade energiproduktionen erhåller idag. Vi kan därför emotse ännu mera stöd och investeringar globalt, medan subsidierna till klimatförstörande energi minskar.

2019 hade bara Frankrike, Japan och Korea strategier för användning av väte enligt International Energy Agency (IEA). Idag har 17 länder släppt vätestrategier, mer än 20 andra utvecklar strategier och många företag söker både nyttjande och affärsmöjligheter inom vätgas.

Utöver European Green Deals satsningar har enligt U.S. Energy Information Administration (EIA) länder med vätgasstrategier åtagit sig att allokera åtminstone
37 miljarder dollar till utveckling och spridning av vätgasteknik och den privata sektorn har tillkännagivit ytterligare investeringar på 300 miljarder dollar. EIA hävdar att för att positionera vätgassektorn i linje med globala nollutsläpp år 2050 krävs 1 200 miljarder dollar i investeringar fram till 2030.

Grön vätgas

Den globala kapaciteten för elektrolysörer har fördubblats under de senaste fem åren med cirka 350 projekt under utveckling och ytterligare 40 projekt i tidiga utvecklingsstadier. Skulle alla dessa projekt realiseras skulle global vätgasförsörjning från elektrolysatorer – som skapar nollutsläpp förutsatt att elen är ren – nå 8 miljoner ton år 2030. Detta är en enorm ökning från dagens nivå på mindre än 50 000 ton – men är ändå rejält under de 80 miljoner ton som krävs 2030 i IEAs väg till nollutsläpp år 2050.

Cell Impact positionerar sig för att växa med dessa trender och bidra med uppskalningen av industrin genom Cell Impact Forming™ och spetskompetens inom produktion och applikation.


Pär Teike, CEO

Karlskoga i oktober